Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολείου

7.−(1). Σε κάθε σχολείο συστήνεται Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολείου, η οποία απαρτίζεται από το Διευθυντή ή από το Βοηθό Διευθυντή Α΄ ή από το Βοηθό Διευθυντή του Σχολείου ή από άλλο πρόσωπο που επιλέγει ο Υπουργός, που θα είναι και ο Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής σχολείου, άνευ αμοιβής, και από τα ακόλουθα Μέλη:

(α) από έναν εκπρόσωπο του διδασκαλικού ή καθηγητικού συλλόγου που θα ορίζεται ανάμεσα από τα μέλη του αντίστοιχου συλλόγου του σχολείου:

Νοείται ότι σε μονοδιδάσκαλα ή διδιδάσκαλα σχολεία θα μετέχει ο διευθυντής του σχολείου ή και τα δύο μέλη του διδακτικού προσωπικού του σχολείου, αντίστοιχα˙

(β) από δύο εκπροσώπους του Συνδέσμου Γονέων, που θα ορίζονται ανάμεσα από τα μέλη του Συνδέσμου Γονέων του σχολείου˙

(γ) από τον Πρόεδρο του Μαθητικού Συμβουλίου του Σχολείου ως εκπρόσωπο του Μαθητικού Συμβουλίου:

Νοείται ότι η πρόνοια αυτή εφαρμόζεται μόνον στη Μέση Εκπαίδευση˙

(δ) από ένα από τα Μέλη της οικείας Σχολικής Εφορείας που ορίζεται από αυτήν ως εκπρόσωπός της˙

(2) (α) Η συμμετοχή του Προέδρου και των Μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Σχολείου, που ορίζονται στις παραγράφους (α), (γ), και (δ) συνεχίζεται για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητά που καθορίζεται στο εδάφιο (1) ανωτέρω και στις παραγράφους αυτού (α), (γ), και (δ).

(β) Η συμμετοχή των Μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής σχολείου, που καθορίζονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), συνεχίζεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου της νέας σχολικής χρονιάς ή μέχρι οποιαδήποτε προγενέστερη ημερομηνία οριστούν από το νέο Σύνδεσμο Γονέων οι εκπρόσωποί του στη Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολείου.

(3) Ο εκπρόσωπος της οικείας Σχολικής Εφορείας στη Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολείου, φροντίζει έτσι ώστε μετά από κάθε συνεδρία να διαβιβάζει το συντομότερο δυνατό την έκθεση της Επιτροπής αυτής, υπογραμμένη από τα εκάστοτε παρόντα Μέλη της, με τις εισηγήσεις και συμβουλές της προς την οικεία Σχολική Εφορεία, για την εκ μέρους της λήψη περαιτέρω αποφάσεων και ενεργειών, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που ο παρών Νόμος της παρέχει.