Εκλογή Σχολικής Εφορείας

4Α.-(1) Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών των Σχολικών Εφορειών διενεργούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών και διατάσσονται με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών, δημοσιευομένου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με το οποίο ορίζεται ως ημέρα εκλογής οποιαδήποτε ημέρα εντός του μηνός Δεκεμβρίου.

(2) Το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές για ανάδειξη των μελών των Σχολικών Εφορειών έχουν όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας που είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό κατάλογο που τηρείται σύμφωνα και για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(3) Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

(4) Ο ειδικός εκλογικός κατάλογος για τις εκλογές των μελών των Σχολικών Εφορειών είναι ο εκλογικός κατάλογος που καταρτίζεται και εκάστοτε αναθεωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμου, αφού συμπληρωθεί κατάλληλα από την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον εν λόγω Νόμο, ώστε να περιλαμβάνει όλα τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(5) Στον ειδικό εκλογικό κατάλογο για την ανάδειξη των μελών των Σχολικών Εφορειών εγγράφονται τα πρόσωπα τα οποία έχουν τα προσόντα δυνάμει του περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμου και τα οποία διαμένουν στα όρια του Δήμου ή του συμπλέγματος εντός του οποίου η Σχολική Εφορεία ασκεί τις αρμοδιότητες της.

(6) Κάθε πρόσωπο που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και δεν είναι ήδη εγγεγραμμένο στον εκλογικό κατάλογο που τηρείται δυνάμει του περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμου, υποχρεούται να εγγραφεί στον ειδικό κατάλογο που θα καταρτιστεί για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου οπότε, σε τέτοια περίπτωση, οι διατάξεις του άρθρου 6 του εν λόγω Νόμου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών.

(7) Η προθεσμία υποβολής αίτησης για εγγραφή στον ειδικό εκλογικό κατάλογο με βάση τον οποίο θα διεξάγονται οι εκάστοτε εκλογές για την ανάδειξη των μελών των Σχολικών Εφορειών καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.