Αρμοδιότητες Σχολικής Εφορείας

8.-(1)  Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, κάθε σχολική εφορεία αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση των σχολείων του δήμου ή της κοινότητας ή του συμπλέγματος, που βρίσκονται στα όριά της, εποπτεύει προσωπικό που διορίζει ή που της παραχωρείται από την Κυβέρνηση, συνεργάζεται με τις διευθύνσεις των σχολείων και τη Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολείου, για την καλύτερη λειτουργία τους και ασκεί οποιαδήποτε άλλη εξουσία και οποιοδήποτε άλλο καθήκον ανατίθεται σ΄ αυτήν, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι για την οικονομική διαχείριση εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν οι πρόνοιες των Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών και Κανονισμών Αποθηκών που ισχύουν εκάστοτε στη δημόσια υπηρεσία.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), κάθε σχολική εφορεία έχει αρμοδιότητα:

(α) Να ετοιμάζει και να υποβάλλει, κατά τον καθορισμένο τρόπο, προς τον Υπουργό, τους προϋπολογισμούς της λαμβάνοντας υπόψη και τον ετήσιο προϋπολογισμό κάθε σχολείου, που υποβλήθηκε από την οικεία Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολείου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου. Κατά τη συζήτηση των προϋπολογισμών από τη σχολική εφορεία, παρίσταται και ο διευθυντής του σχολείου ή εκπρόσωπος της οικείας Συμβουλευτικής Επιτροπής Σχολείου·

(β) να διορίζει και να απολύει προσωπικό με βάση διαδικασία και όρους, οι οποίοι καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο:

Νοείται ότι, μέχρι την έκδοση των Κανονισμών, η διαδικασία πρόσληψης βοηθητικού προσωπικού για παιδιά με ειδικές ανάγκες ολοκληρώνεται από τη Σχολική Εφορεία το αργότερο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτήν των αναγκών σε βοηθητικό προσωπικό από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας˙

(γ) με την έγκριση του Υπουργού, να αποδέχεται δωρεές ή κληροδοτήματα οποιασδήποτε περιουσίας, να διαχειρίζεται την περιουσία αυτή και να χρησιμοποιεί το εισόδημά της για τους σκοπούς για τους οποίους δωρήθηκε ή κληροδοτήθηκε και γενικά για σκοπούς που σχετίζονται και προάγουν την εκπαίδευση. Η σχολική εφορεία υποβάλλει προς τον Υπουργό ετήσια έκθεση για τη διαχείριση της περιουσίας αυτής˙

(δ) με την έγκριση του Υπουργού, να αξιοποιεί οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία, εξαιρουμένων των σχολικών κτιρίων, που είναι εγγεγραμμένη στο όνομά της και να μεριμνά για την ανέγερση, την κατεδάφιση και επανοικοδόμηση, τη βελτίωση, την επέκταση και συντήρηση οποιασδήποτε φύσης οικοδομής που βρίσκεται σε τέτοια περιουσία με σκοπό την αύξηση των πόρων των σχολείων που διαχειρίζεται και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών σκοπών, καθώς και να μεριμνά για την εκμίσθωση οποιασδήποτε τέτοιας περιουσίας με τους επωφελέστερους όρους˙

(ε) για την πραγματοποίηση οποιουδήποτε από τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο (δ), να δανείζεται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοδήποτε ποσό απαιτείται και να εξασφαλίζει οποιοδήποτε δάνειο με υποθήκευση ακίνητης περιουσίας ή με άλλη ασφάλεια:

Νοείται ότι για τη σύναψη οποιουδήποτε τέτοιου δανείου και ιδιαίτερα για τους όρους και τον τρόπο της εξασφάλισής του απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου˙

(στ) να ανεγείρει, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, να επεκτείνει, να συντηρεί και να βελτιώνει τα οικεία σχολικά κτίρια  με  διαδικασίες που καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με εισήγηση του Υπουργού έπειτα από διαβούλευση με τις σχολικές εφορείες:

Νοείται ότι οι κανονισμοί αυτοί θα ισχύουν για όλες τις σχολικές εφορείες˙

(ζ) να εξασφαλίζει, να διαχειρίζεται και να φροντίζει για τη συντήρηση του εξοπλισμού κάθε σχολείου που βρίσκεται κάτω από την αρμοδιότητά της, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις της οικείας Συμβουλευτικής Επιτροπής Σχολείου˙

(η) να διαχειρίζεται τους προϋπολογισμούς της αναφορικά με τα οικεία σχολεία μέσης και δημοτικής εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των οικείων Συμβουλευτικών Επιτροπών Σχολείων˙

(θ) να υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό αναφορικά με την κατανομή των μαθητών μεταξύ των σχολείων τόσο της δημοτικής όσο και της μέσης εκπαίδευσης, στην περίπτωση που διαχειρίζεται περισσότερα από ένα σχολεία για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης˙

(ι) να επιλαμβάνεται, σε συνεργασία με τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές Σχολείων, θεμάτων ευημερίας και ασφάλειας των μαθητών˙

(ια) να εισπράττει, κατά τον καθορισμένο με Κανονισμούς, που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, τρόπο και χρόνο, οποιαδήποτε τέλη ήθελαν καθοριστεί, από το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως καταβάλλουν οι μαθητές των σχολείων.

(ιβ) να παρέχει στο διευθυντή του σχολείου, κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους, ποσό τεσσάρων λιρών Κύπρου (Λ.Κ. 4) για κάθε εγγεγραμμένο σ΄ αυτό μαθητή, με κατώτερο όριο τις πεντακόσιες λίρες Κύπρου (Λ.Κ. 500), για την κάλυψη εξόδων που απαιτούνται για μικρής έκτασης επιδιορθώσεις στα σχολικά κτίρια ή εξωραϊσμό των σχολικών χώρων ή για αντικατάσταση ή επισκευή συσκευών που απαιτούνται για την εκπαίδευση των μαθητών ή για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Νοείται ότι κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου παρέχεται στο διευθυντή σχολείου ολόκληρο το ποσό που αναφέρεται πιο πάνω:

Νοείται περαιτέρω ότι ο διευθυντής παραδίδει στη σχολική εφορεία, κατά το τέλος του σχολικού έτους, κατάσταση συνοδευόμενη από τις απαραίτητες αποδείξεις εξόδων και πληρωμών που πραγματοποίησε:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι σε περίπτωση που δε δαπανηθεί όλο το ποσό που παραχωρήθηκε, το υπόλοιπο συνυπολογίζεται στο ποσό που θα διατεθεί για το επόμενο σχολικό έτος.

(ιγ) να ιδρύει Ταμείο Προνοίας, για το προσωπικό που εργοδοτείται από αυτήν, δυνάμει Κανονισμών που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(ιδ) να ασκεί οποιαδήποτε άλλη εξουσία και να εκτελεί οποιοδήποτε άλλο καθήκον που ανατίθεται σ΄ αυτήν από τον παρόντα Νόμο ή από Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή δυνάμει οποιουδήποτε άλλου νόμου.