ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμος.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“Αρχή Αδειών” σημαίνει, όσον αφορά δήμο, το συμβούλιο του δήμου εντός των ορίων του οποίου βρίσκονται τα υποστατικά για τα οποία εκδόθηκε ή θα εκδοθεί άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και σε κάθε άλλη περίπτωση τον Έπαρχο της Επαρχίας εντός της οποίας βρίσκονται τα υποστατικά αυτά·

“Επαρχιακό Συμβούλιο” [Διαγράφηκε]

“καμπαρέ” περιλαμβάνει οποιοδήποτε τόπο ψυχαγωγίας άλλον από ξενοδοχείο όπου προσφέρονται χορός, τραγούδι ή άλλες παραστάσεις από καλλιτέχνες·

“λιανική πώληση” με τις γραμματικές παραλλαγές της και συγγενείς εκφράσεις της σημαίνει την πώληση οινοπνευματωδών ποτών σε ποσότητες μικρότερες των τριών οκάδων·

“μέθη” σημαίνει την κατάσταση που ακολουθεί τη λήψη ψυχοδραστικής ουσίας που οδηγεί σε διαταραχές του επιπέδου συνείδησης, γνώσης, αντίληψης, κρίσης, συναισθήματος ή συμπεριφοράς ή άλλων ψυχοφυσιολογικών λειτουργιών και αντιδράσεων·

“μεθυσμένος” σημαίνει το άτομο που λαμβάνει ποσότητα αλκοόλ που οδηγεί στην τοξίκωση, η οποία συνιστά κατάσταση που εκδηλώνεται με σημεία, όπως έξαψη του προσώπου, κακή άρθρωση, ασταθή βάδιση, ευφορία, υπερκινητικότητα, φλυαρία, άτακτη συμπεριφορά, επιβράδυνση των αντιδράσεων, μειωμένη κρίση και απώλεια κινητικού συντονισμού, αναισθησία ή λήθαργο·

“ξενοδοχείο” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό, από τους περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμους του 1969 μέχρι 1974 και περιλαμβάνει “ξενοδοχειακή μονάδα”, “ξενοδοχειακό κατάστημα”, ξενοδοχείο χωρίς αστέρα” και “ξενώνα” με την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το άρθρο 2, ή με την έννοια που αναφέρεται στο άρθρο 25Α, των ρηθέντων Νόμων·

“οινοπνευματώδη ποτά” σημαίνει οινοπνεύματα και οινοπνευματούχα ποτά οποιασδήποτε περιγραφής τα οποία είναι κατάλληλα ή προτίθενται ή τα οποία μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να μετατραπούν προς χρήση ως ποτά και περιλαμβάνει οινοπνεύματα, οινοπνευματούχα ποτά, οίνους, ελαφρόν ξανθό ζύθο, ζύθο, ισχυρό μαύρο ζύθο, μελαψό ζύθο και μηλίτην οίνον αλλά δεν περιλαμβάνει μεθυλικά οινοπνεύματα·

«τουριστικό κατάλυμα” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου και περιλαμβάνει όλα τα τουριστικά καταλύματα που καθορίζονται στο άρθρο 12 αυτού.

Απαγορεύεται η πώληση οινοπνευματωδών ποτών χωρίς άδεια λιανικής πώλησης ή άδεια εμπόρου

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου αυτού κανένα πρόσωπο δεν πωλεί ή προσφέρει προς πώληση ή επιτρέπει να πωλούνται ή να προσφέρονται προς πώληση ή κατέχει προς πώληση οποιαδήποτε οινοπνευματώδη ποτά παρά μόνο δυνάμει και σύμφωνα με-

(α) άδεια προς πώληση οινοπνευματωδών ποτών λιανικώς σε τέτοια υποστατικά ή τόπο όπως δύναται να οριστεί σε αυτή για κατανάλωση εντός ή εκτός τέτοιων υποστατικών ή τόπου (η οποία στο Νόμο αυτό αναφέρεται ως “άδεια λιανικής πώλησης”)· ή

(β) άδεια προς πώληση οινοπνευματωδών ποτών με άλλο τρόπο από λιανικά σε τέτοια υποστατικά ή τόπο όπως δύναται να οριστεί σε αυτή για κατανάλωση εκτός τέτοιων υποστατικών ή τόπου (η οποία στο Νόμο αυτό αναφέρεται ως “άδεια εμπόρου”),

η οποία εκδίδεται από την Αρχή Αδειών δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού μετά από αίτηση που υποβάλλεται γραπτώς στην αρχή αυτή και με τέτοιους όρους όπως δυνατό να καθοριστούν.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται-

(α) στην πώληση οινοπνευματωδών ποτών.

(i) από πρόσωπο το οποίο κατέχει άδεια κατασκευής οινοπνευματωδών ποτών βάσει του Κεφαλαίου Β του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου νοουμένου ότι το πρόσωπο αυτό δεν θα πωλεί λιανικά οινοπνευματώδη ποτά·

(ii) δυνάμει ειδικής άδειας της Αρχής Αδειών, σε οποιοδήποτε υποστατικό που κατέχεται από οποιοδήποτε περίπτερο που ιδρύθηκε για την πώληση Κυπριακών προϊόντων σε τουρίστες:

Νοείται ότι τα ποτά αυτά πωλούνται σε ποσότητες όχι μικρότερες της μιας φιάλης κάθε φορά για κατανάλωση εκτός του υποστατικού·

(iii) από οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο εφαρμόζεται ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμος:

Νοείται ότι τα ποτά αυτά πωλούνται για φαρμακευτικούς σκοπούς·

(β) στην ελεύθερη διανομή οποιωνδήποτε οινοπνευματωδών ποτών από οποιοδήποτε εμπορικό αντιπρόσωπο με προμήθεια σε μικρές ποσότητες ως εμπορικά δείγματα για τους σκοπούς της εργασίας του.

(3) Η πώληση οινοπνευματωδών ποτών σε οποιαδήποτε καντίνα, συσσίτιο ή ίδρυμα που λειτουργεί, διατηρείται ή διεξάγει εργασία σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης που αφορά στην Εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας της Κύπρου, που υπογράφτηκε στη Λευκωσία την 16η Αυγούστου, 1960, και των Διακοινώσεων που Ανταλλάγηκαν την ίδια ημερομηνία, διέπεται από τις διατάξεις της Συνθήκης αυτής και Διακοινώσεων.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
Διαβούλευση Αρχής Αδειών

4. Στην περίπτωση κατά την οποία η Αρχή Αδειών είναι ο Έπαρχος της Επαρχίας εντός της οποίας βρίσκονται τα υποστατικά για τα οποία εκδίδεται άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών, για την έκδοση άδειας λιανικής πώλησης, λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις του οικείου Κοινοτικού Συμβουλίου.

Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας

5. Προτού χορηγηθεί άδεια, η Αρχή Αδειών πρέπει να ικανοποιηθεί ότι-

(α) το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για την άδεια αυτή είναι καλού χαρακτήρα, δηλαδή πληρεί τα εχέγγυα όπως αυτά καθορίζονται στις πιο κάτω επιφυλάξεις της παρούσας παραγράφου και είναι κατάλληλο πρόσωπο να κατέχει άδεια προς πώληση οινοπνευματωδών ποτών λιανικά:

Νοείται ότι ο καλός χαρακτήρας αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου στο καθορισμένο έντυπο από τον Αρχηγό Αστυνομίας και βεβαιώνει ότι ο αιτητής δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στην επόμενη επιφύλαξη αδικήματα:

Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου, τα εχέγγυα καλού χαρακτήρα δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται, σε περίπτωση που το πρόσωπο το οποίο θεωρείται ότι πρέπει να πληρεί την προϋπόθεση αυτή έχει καταδικαστεί:

(i) οποτεδήποτε για το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης, κατά παράβαση του άρθρου 203 του Ποινικού Κώδικα, ή για οποιοδήποτε αδίκημα, κατά παράβαση των άρθρων 144 μέχρι 177 του Ποινικού Κώδικα.

(ii) κατά τα τελευταία δέκα χρόνια για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αδικήματα:

(αα) Ληστεία, κατά παράβαση των άρθρων 282 μέχρι 286 του Ποινικού Κώδικα·

(ββ) διάρρηξη, κατά παράβαση των άρθρων 291 μέχρι   296 του Ποινικού Κώδικα·

(γγ) κλοπή, κατά παράβαση των άρθρων 255 μέχρι 272 του Ποινικού Κώδικα·

(δδ) πλαστογραφία, κατά παράβαση του άρθρου 333 του Ποινικού Κώδικα·

(εε) κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, κατά παράβαση  του άρθρου 339 του Ποινικού Κώδικα·

(στστ) εξασφάλιση αγαθών ή πιστώσεων, κατά παράβαση των άρθρων 298 και 301, αντίστοιχα, του Ποινικού Κώδικα·

(ζζ) απάτη, κατά παράβαση του άρθρου 300 του Ποινικού Κώδικα·

(ηη) συνωμοσία προς καταδολίευση, κατά παράβαση του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα·

(θθ) οποιοδήποτε αδίκημα, κατά παράβαση του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου.

(ιι) οποιοδήποτε αδίκημα, κατά παράβαση του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου, καθώς και του περί Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων και περί Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Ανηλίκων Νόμου·

(iii) κατά τα τελευταία πέντε χρόνια σε ποινή φυλάκισης πέραν των δώδεκα μηνών για οποιοδήποτε αδίκημα άλλο από αυτά που αναφέρονται στις πιο πάνω υποπαραγράφους (i) και (ii)·

(iv) κατά τα τελευταία επτά (7) χρόνια, σε ποινή φυλάκισης πέραν των δύο (2) ετών, αλλά όχι πέραν των τριών (3) ετών, για οποιοδήποτε αδίκημα άλλο από αυτά που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και (ii)·

(v) κατά τα τελευταία δέκα (10) χρόνια, σε ποινή φυλάκισης πέραν των τριών (3) ετών, αλλά όχι πέραν των τεσσάρων (4) ετών, για οποιοδήποτε αδίκημα άλλο από αυτά που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και (ii).

(β) τα υποστατικά ή ο τόπος όπου το πρόσωπο αυτό σκοπεύει να πωλεί οινοπνευματώδη ποτά λιανικά είναι κατάλληλα από κάθε άποψη για την πώληση εντός αυτών των ποτών αυτών:

Νοείται ότι δε θα παραχωρείται τέτοια άδεια-

(i) σε σχέση με οποιαδήποτε υποστατικά ή τόπο τα οποία βρίσκονται εντός εκατό υαρδών από οποιοδήποτε τόπο λατρείας, τεκκέ, μετρεσσέξ ή τουρπέξ κλεισμένου σε ιερό χώρο, φυλακείου φρουράς, αστυνομικού σταθμού ή στρατώνων ή σε οποιοδήποτε χωριό ή ενορία πόλης ή χωριού το οποίο κατοικείται αποκλειστικά από Μωαμεθανούς, εκτός αν η Αρχή Αδειών ικανοποιείται ότι υπάρχουν ειδικοί λόγοι που δικαιολογούν τη χορήγηση άδειας σε σχέση με το υποστατικό αυτό ή τόπο.

(ii) σε σχέση με οποιαδήποτε υποστατικά ή τόπο τα οποία έχουν οποιαδήποτε εσωτερική επικοινωνία με οποιαδήποτε υποστατικά ή τόπο μη αδειούχα για την πώληση οινοπνευματωδών ποτών λιανικά.

Απαγορεύσεις αναφορικά με πώληση, διάθεση, χορήγηση και κατανάλωση οινοπνευματώδους ποτού

5Α.-(1) Η πώληση, η διάθεση ή η χορήγηση οινοπνευματώδους ποτού σε οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε για σκοπούς επιτόπιας κατανάλωσης είτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, απαγορεύεται, εκτός αν διαπιστωθεί με οποιαδήποτε έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία, ήτοι με την παρουσίαση πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ότι το πρόσωπο αυτό είναι ηλικίας μεγαλύτερης των δεκαοχτώ ετών.

(2) Την ευθύνη για την πώληση, τη διάθεση ή τη χορήγηση οινοπνευματώδους ποτού σε πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοχτώ ετών, κατά παράβαση του εδαφίου (1), φέρει και το πρόσωπο το οποίο είναι ιδιοκτήτης ή διευθυντής της επιχείρησης ή έχει υπό τον έλεγχο του το υποστατικό ή το χώρο στον οποίο διαπράττεται η παράβαση, καθώς και το πρόσωπο το οποίο προμήθευσε ή το οποίο προμηθεύτηκε και ακολούθως διέθεσε ή παρέδωσε ή χορήγησε το οινοπνευματώδες ποτό.

(3) Η λήψη ή η κατανάλωση οινοπνευματώδους ποτού από πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοχτώ ετών απαγορεύεται.

(4) Την ευθύνη για τη λήψη ή την κατανάλωση οινοπνευματώδους ποτού από πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοχτώ ετών, κατά παράβαση του εδαφίου (4), φέρει και το πρόσωπο το οποίο είναι ιδιοκτήτης ή διευθυντής της επιχείρησης ή έχει υπό τον έλεγχο του το υποστατικό ή το χώρο στον οποίο διαπράττεται η παράβαση, καθώς και το πρόσωπο το οποίο παρέσχε το οινοπνευματώδες ποτό.

(5) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Κατηγορίες αδειών

6. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7 του Νόμου αυτού, άδεια λιανικής πώλησης εμπίπτει σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες, δηλαδή-

(α) Λιανική άδεια ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος για λιανική πώληση οινοπνευματωδών ποτών σε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και νύκτας, σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα, σε πρόσωπα που διαμένουν στο ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα ή όχι για κατανάλωση στο ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα.

(β) Άδεια Λιανικής Πώλησης για Καμπαρέ, για λιανική πώληση οινοπνευματωδών ποτών σε οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιοδήποτε καμπαρέ για κατανάλωση σε αυτό.

(γ) [Διαγράφηκε].

(δ) Γενική Άδεια Λιανικής Πώλησης, για λιανική πώληση οινοπνευματωδών ποτών σε οποιοδήποτε πρόσωπο στα υποστατικά ή τόπο που ορίζονται σε αυτή, είτε τα ποτά αυτά καταναλώνονται εντός ή εκτός των υποστατικών αυτών ή τόπου.

Ανάκληση και αναστολή άδειας

6Α. Η άδεια δύναται να ανακληθεί από την Αρχή Αδειών για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

(α) Όταν αυτή ελήφθη διά δόλου ή ψευδών παραστάσεων ή απόκρυψης ουσιωδών γεγονότων ή λόγω μη πλήρωσης οποιουδήποτε από τους όρους με τους οποίους αυτή παρεχωρήθη·

(β) όταν ο κάτοχος της άδειας έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου.

Ειδικές άδειες

7.-(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο Νόμο αυτό αλλά τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, η Αρχή Αδειών δύναται με τη συναίνεση του Επάρχου της Επαρχίας να χορηγεί όλες ή οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες ειδικές άδειες λιανικής πώλησης οινοπνευματωδών ποτών, δηλαδή-

(α) σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο κατέχει Γενική Άδεια Λιανικής Πώλησης που ισχύει εκάστοτε-

(i) ειδική άδεια λιανικής πώλησης οινοπνευματωδών ποτών σε οποιαδήποτε εμποροπανήγυρη, δημόσια γιορτή ή παράπηγμα σε οποιαδήποτε σκηνή ή παράγκα ή στην ύπαιθρο (η οποία στο Νόμο αυτό αναφέρεται ως “Άδεια για Εμποροπανήγυρη”)~

(ii) ειδική άδεια λιανικής πώλησης οινοπνευματωδών ποτών σε οποιαδήποτε δημόσια τελετή ή διασκέδαση (η οποία στο Νόμο αυτό αναφέρεται ως “Άδεια για Διασκέδαση”)~

(β) σε οποιοδήποτε πρόσωπο, ειδική άδεια λιανικής πώλησης μόνο οίνων που παράγονται ή κατασκευάζονται στη Δημοκρατία (η οποία στο Νόμο αυτό αναφέρεται ως “Άδεια για Επιτόπιον Οίνο”).

(2) Κάθε Άδεια για Εμποροπανήγυρη ορίζει την ημέρα ή ημέρες, όχι πέρα των τεσσάρων για τις οποίες αυτή χορηγείται, τις ώρες κλεισίματος και τον τόπο όπου οινοπνευματώδη ποτά δύνανται να πωλούνται λιανικά σύμφωνα με την άδεια αυτή.

(3) Κάθε Άδεια για Διασκέδαση ορίζει την ημέρα για την οποία αυτή χορηγείται και το υποστατικό ή τόπο όπου οινοπνευματώδη ποτά δύνανται να πωλούνται λιανικά σύμφωνα με την άδεια αυτή.

(4) Κάθε Άδεια για Εντόπιο Οίνο ορίζει τις ώρες κλεισίματος και το υποστατικό ή τόπο όπου οίνοι που παράγονται ή κατασκευάζονται στη Δημοκρατία δύνανται να πωλούνται λιανικά σύμφωνα με την άδεια αυτή.

Οι φιάλες θα είναι σφραγισμένες και θα φέρουν επιγραφή όπως εισήχθηκαν

7Α.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται να πωλεί, εκθέτει ή προσφέρει προς πώληση, ή να επιτρέπει όπως πωλούνται ή προσφέρονται προς πώληση, ή να κατέχει προς πώληση οινοπνευματώδη ποτά που εισάγονται σε φιάλες ή άλλα δοχεία, εκτός αν οι φιάλες αυτές ή δοχεία φέρουν κατάλληλο πώμα και περικάλυμμα, και είναι σφραγισμένα κατάλληλα και φέρουν επιγραφή όπως εισήχθηκαν αρχικά:

Νοείται ότι οι λιανοπώλες που πωλούν οινοπνευματώδη ποτά προς κατανάλωση εντός του καταστήματος δύνανται να έχουν στην κατοχή τους αριθμό ανοικτών φιαλών ή άλλων δοχείων με τα οποία εισήχθηκαν οινοπνευματώδη ποτά, επαρκή για τις συνήθειες ανάγκες αυτών και κατά ανώτατο όριο τρεις φιάλες με τις οποίες εισήχθηκαν οινοπνευματώδη ποτα.

(2) Απαγορεύεται η μετάγγιση από έμπορο ή οποιοδήποτε λιανοπώλη οινοπνευματωδών ποτών από τα αρχικά τους δοχεία σε άλλα δοχεία.

(3) Απαγορεύεται η διάλυση ή νοθεία εισαγόμενων οινοπνευματωδών ποτών με την προσθήκη σε αυτά “ζιβανίας”, υδροχρωστικής ή αρωματικής ουσίας ή οποιουδήποτε άλλου πράγματος ή η με πρόθεση αλλαγή του αρχικού χαρακτήρα αυτών.

(4) Κάθε πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και του προστίμου, και το Δικαστήριο δύναται κατά την άσκηση της διακριτικής του εξουσίας να διατάξει την κατάσχεση των οινοπνευματωδών ποτών αναφορικά με τα οποία διαπράχθηκε το αδίκημα.

Ώρες κλεισίματος για τη λιανική πώληση οινοπνευματωδών ποτών

8.-(1) Όλα τα υποστατικά ή τόποι σε σχέση με τα οποία εκδόθηκε άδεια λιανικής πώλησης δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού ανοίγουν και κλείνουν όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, είτε γενικά είτε σε σχέση με οποιαδήποτε ειδική περιοχή, να διατάξει με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) [Διαγράφηκε].

(3) [Διαγράφηκε].

(4) Πρόσωπο το οποίο, κατά τη διάρκεια του χρόνου κατά τον οποίο οποιαδήποτε υποστατικά ή τόπος που επηρεάζεται από διάταγμα που εκδόθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού διατάσσονται όπως παραμείνουν κλειστά-

(α) πωλεί ή εκθέτει προς πώληση στα υποστατικά αυτά ή τόπο οποιαδήποτε οινοπνευματώδη ποτά·

(β) ανοίγεί ή επιτρέπει ή ανέχεται όπως τα υποστατικά αυτά ή τόπος είναι ανοικτά·

(γ) [Διαγράφηκε]

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες και το Δικαστήριο δύναται επιπρόσθετα να διατάξει όπως η άδεια σε σχέση με τα υποστατικά ή τόπο εντός του οποίου διαπράχθηκε το αδίκημα κατασχεθεί και ακυρωθεί.

Ορισμένα αδικήματα

9. Κάθε κάτοχος άδειας λιανικής πώλησης ο οποίος-

(α) επιτρέπει μέθη ή οποιαδήποτε βίαια, εριστική ή οχλαγωγική συμπεριφορά λάβει χώρα σε αδειούχα υποστατικά ή τόπο.

(β) πωλεί οινοπνευματώδες ποτό σε οποιοδήποτε μεθυσμένο πρόσωπο.

(γ) [Διαγράφηκε].

(δ) εν γνώσει του παρέχει άσυλο σε οποιοδήποτε αστυνομικό ή εν γνώσει του ανέχεται όπως οποιοσδήποτε τέτοιος αστυνομικός παραμείνει στα αδειούχα υποστατικά ή τόπο κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε μέρους του χρόνου που ορίζεται για τον αστυνομικό αυτό όπως βρίσκεται επί καθήκοντι, παρά μόνο για σκοπούς της τήρησης ή αποκατάστασης της τάξης ή κατά την εκτέλεση του καθήκοντος του.

(ε) προμηθεύει οποιοδήποτε ποτό ή αναψυκτικό, είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή, σε οποιοδήποτε αστυνομικό επί καθήκοντι εκτός με την εξουσιοδότηση ανώτερου αξιωματικού του αστυνομικού αυτού,

υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ και το Δικαστήριο δύναται επιπρόσθετα να διατάξει όπως η άδεια σε σχέση με τα υποστατικά ή τόπο όπου διαπράχθηκε το αδίκημα κατασχεθεί και ακυρωθεί.

Αστυνομικά συσσίτια κλπ.

10.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου αυτού, η Αρχή Αδειών δύναται να εκδίδει άδεια λιανικής πώλησης σε σχέση με οποιαδήποτε καντίνα, συσσίτιο ή ίδρυμα το οποίο λειτουργεί, διατηρείται ή διεξάγει εργασία, με τη συναίνεση ή έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου για την αποκλειστική χρήση των μελών της Κυπριακής Αστυνομικής Δύναμης ή των Ενόπλων Δυνάμεων της Δημοκρατίας ή μελών της Υπηρεσίας των Φυλακών.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 8, των παραγράφων (δ) και (ε) του άρθρου 9 και του άρθρου 16 του Νόμου αυτού δεν εφαρμόζονται σε σχέση με οποιαδήποτε άδεια λιανικής πώλησης που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου αυτού ή στα υποστατικά ή τόπο σε σχέση με τα οποία εκδόθηκε τέτοια άδεια λιανικής πώλησης ή στον κάτοχο τέτοιας άδειας λιανικής πώλησης.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τύπος και διάρκεια αδειών

11. Κάθε άδεια θα είναι κατά τον καθορισμένο τύπο και θα λήγει τη 12η ημέρα του Μαρτίου του επόμενου της ημερομηνίας έκδοσης αυτής.

Προθεσμίες εξέτασης των αιτήσεων

11Α.(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3) μέχρι (7) του άρθρου 13 του περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου, οι αιτήσεις χορήγησης οποιασδήποτε άδειας, βάσει του παρόντος Νόμου, εξετάζονται χωρίς καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, η οποία αρχίζει από το χρόνο παραλαβής όλων των απαιτούμενων στοιχείων και εγγράφων. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί μόνο μια φορά από την Αρχή Αδειών για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μετά από δέουσα αιτιολόγηση της Αρχής Αδειών, η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα πριν την εκπνοή της αρχικής προθεσμίας:

Νοείται ότι εάν η αίτηση είναι ελλιπής, ο αιτητής ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση σχετικά με την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών εγγράφων, καθώς και σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στην προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) προθεσμία διεκπεραίωσης:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που μια αίτηση απορριφθεί λόγω μη τήρησης των απαιτούμενων διαδικασιών ή διατυπώσεων, ο αιτητής ενημερώνεται το ταχύτερο για την απόρριψή της.

(2) Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση της Αρχής Αδειών για την έκδοση της αιτούμενης άδειας εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο εδάφιο (1), η άδεια θεωρείται χορηγηθείσα.

(3) Για κάθε αίτηση που υποβάλλεται για χορήγηση άδειας, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, αποστέλλεται εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών βεβαίωση παραλαβής της αίτησης, στην οποία αναγράφονται -

(α) Η καθοριζόμενη στο εδάφιο (1) προθεσμία απάντησης·

(β) τα μέσα έννομης προστασίας που βρίσκονται στη διάθεση του αιτητή σε περίπτωση αρνητικής απάντησης της Αρχής Αδειών·

(γ) το γεγονός ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση της Αρχής Αδειών εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο εδάφιο (1), η άδεια θεωρείται χορηγηθείσα· και

(δ) τα έγγραφα που συνόδευαν την αρχική αίτηση.

(4) Η Αρχή Αδειών διατηρεί το δικαίωμα όπως απαιτεί την παρουσίαση των απαραίτητων πρωτότυπων εγγράφων ή πιστοποιημένων αντιγράφων αυτών, στις περιπτώσεις που αυτά εκδίδονται από άλλη αρχή ή οργανισμό κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για χορήγηση της αιτούμενης άδειας.

(5) Όπου, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, χορηγείται στην Αρχή Αδειών διακριτική εξουσία καθορισμού κριτηρίων, προϋποθέσεων, όρων ή τελών έκδοσης άδειας ή άλλων επιβαλλόμενων τελών ή δικαιωμάτων, η Αρχή Αδειών δημοσιοποιεί την απόφασή της για τον καθορισμό των εν λόγω κριτηρίων, προϋποθέσεων, όρων ή τελών, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της και/ή στο διαδίκτυο, πριν από την εφαρμογή της σχετικής απόφασης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εσωτερική επικοινωνία απαγορεύεται

12. Υποστατικά αδειούχα δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού δεν έχουν οποιαδήποτε εσωτερική επικοινωνία με οποιοδήποτε υποστατικό που δεν είναι αδειούχο με αυτό τον τρόπο.

Δικαιώματα

13.-(1) Τηρουμένων των περιορισμών που περιέχονται στο Παράρτημα του Νόμου αυτού καταβάλλονται σε σχέση με τις διάφορες κατηγορίες αδειών που εκτίθενται στην πρώτη στήλη του Παραρτήματος που αναφέρθηκε τα διάφορα δικαιώματα που εκτίθενται στη δεύτερη στήλη αυτού έναντι έκαστης τέτοιας κατηγορίας αδειών: Νοείται ότι το δικαίωμα που καταβάλλεται σε σχέση με οποιαδήποτε άδεια που παραχωρήθηκε μετά τη 13η ημέρα του Σεπτέμβρη κάθε έτους είναι το μισό του δικαιώματος που καταβάλλεται σε σχέση με ολόκληρο το έτος:

Νοείται περαιτέρω ότι η Αρχή Αδειών δύναται να εκδίδει δωρεάν, αλλά τηρουμένων τέτοιων όρων όπως αυτός ήθελε θεωρήσει αναγκαίο να επιβάλει, άδεια εμπόρου σε οποιοδήποτε εμπορικό αντιπρόσωπο με προμήθεια ο οποίος ικανοποιεί τον Πρώτο Τελωνειακό Λειτουργό ότι εισάγει οινοπνευματώδη ποτά προς πώληση ή διανομή, αποκλειστικά σε πρόσωπα που κατέχουν άδεια λιανικής πώλησης ή άδεια εμπόρου.

(2) Τα υπό του παρόντος άρθρου προνοούμενα τέλη καταβάλλονται εν περιπτώσει υποστατικών κειμένων εντός των δημοτικών ορίων δήμου εις το ταμείον του δήμου και αποτελούσι μέρος των προσόδων αυτού.

Δεν επιστρέφονται δικαιώματα

14. Κανένα δικαίωμα που καταβλήθηκε σε σχέση με οποιαδήποτε άδεια που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού, δεν επιστρέφεται επειδή ο κάτοχος αυτής έπαυσε ή παρέλειψε να εργάζεται ως πωλητής οινοπνευματωδών ποτών ή επειδή για οποιοδήποτε λόγο η άδεια ακυρώθηκε ή η επιχείρηση του έκλεισε ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Μεταβίβαση αδειών..

15.-(1) Καμιά άδεια δεν είναι μεταβιβάσιμη εκτός όπως προνοείται από το εδάφιο (2) του άρθρου αυτού.

(2) Σε περίπτωση θανάτου του αδειούχου, η Αρχή Αδειών δύναται, μετά από αίτηση των κληρονόμων του αποβιώσαντα ή οποιουδήποτε από αυτούς, με οπισθογράφηση της άδειας, να μεταβιβάσει την άδεια αυτή σε οποιοδήποτε από τους κληρονόμους μέχρι τη λήξη της περιόδου για την οποία αυτή παραχωρήθηκε αρχικά.

Εκχώρηση δικαιώματος πώλησης οινοπνευματωδών ποτών

16. Με τη συναίνεση της Αρχής Αδειών και τηρουμένων τέτοιων όρων όπως η Αρχή αυτή δύναται να θεωρεί σκόπιμο να επιβάλει, αδειούχος δύναται να εκχωρήσει σε άλλο πρόσωπο το δικαίωμα πώλησης οινοπνευματωδών ποτών για λογαριασμό του αδειούχου~ σε κάθε τέτοια περίπτωση το όνομα του προσώπου στο οποίο το δικαίωμα αυτό έχει εκχωρηθεί οπισθογραφείται επί της άδειας και το πρόσωπο αυτό και ο αδειούχος ευθύνεται για κάθε παράβαση του Νόμου αυτού ή οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού.

Αλλαγή υποστατικών ή τόπου

17. Αν, κατά τη διάρκεια της άδειας, αδειούχος εγκαταλείψει τα υποστατικά ή τόπο σε σχέση με τα οποία εκδόθηκε η άδεια και επιθυμεί να συνεχίσει να πωλεί οινοπνευματώδη ποτά σε άλλα υποστατικά ή τόπο εντός της ίδιας πόλης ή χωριού η Αρχή Αδειών, αφού ικανοποιηθεί ότι τα νέα υποστατικά ή τόπος είναι από κάθε άποψη κατάλληλα για την πώληση εντός αυτών οινοπνευματωδών ποτών, εξουσιοδοτεί την πώληση οινοπνευματωδών ποτών στα άλλα αυτά υποστατικά ή τόπο με οπισθογράφηση της άδειας χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε δικαιώματος με την επιφύλαξη ότι, αν η αξία των νέων υποστατικών ή τόπου είναι ψηλότερη από την αξία των παλιών υποστατικών ή τόπου, ο αδειούχος καταβάλει τη διαφορά, αν υπάρχει, μεταξύ του δικαιώματος που καταβλήθηκε και του δικαιώματος το οποίο θα καταβάλλετο σε σχέση με τα νέα υποστατικά ή τόπο.

Οι άδειες πρέπει να αναρτώνται

18.-(1) Κάθε άδεια που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού αναρτάται σε περίοπτη θέση στα υποστατικά ή τόπο όπου πωλούνται οινοπνευματώδη ποτά δυνάμει της άδειας αυτής.

(2) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του εδάφιου (1) του άρθρου αυτού είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες.

Καταδίκη δυνάμει άλλου Νόμου

19. Η άδεια οποιουδήποτε προσώπου το οποίο καταδικάστηκε για αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 του περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμπόδισης της Κυβείας Νόμου, επιπρόσθετα με οποιαδήποτε ποινή που επιβλήθηκε μετά από την καταδίκη αυτή, κατάσχεται και ακυρώνεται.

Ένταλμα έρευνας

20. Κάθε μέλος Επαρχιακού Δικαστηρίου, αν ικανοποιηθεί με ένορκη μαρτυρία ότι υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιαδήποτε οινοπνευματώδη ποτά πωλούνται ή εκτίθενται ή φυλάττονται προς πώληση σε οποιαδήποτε υποστατικά ή τόπο εντός της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου, κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου αυτού, δύναται να εκδώσει ένταλμα υπογραμμένο από αυτόν δυνάμει του οποίου είναι νόμιμο για οποιοδήποτε αστυνομικό ή τελωνειακό ή εφοριακό υπάλληλο που κατονομάζεται στο ένταλμα εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της έκδοσης αυτού να εισέλθει (με τη βία αν υπάρχει ανάγκη) στα υποστατικά ή τόπο που κατονομάζονται στο ένταλμα και κάθε μέρος αυτών και να εξετάσει αυτά και να ερευνήσει για οινοπνευματώδη ποτά σε αυτά, και να κατάσχει και απομακρύνει οποιαδήποτε οινοπνευματώδη ποτά που βρέθηκαν σε αυτά για τα οποία υπάρχει εύλογη αιτία υπόνοιας ότι βρίσκονται στα υποστατικά αυτά ή τόπο κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου αυτού, μαζί με τα δοχεία που περιέχουν τα ποτά αυτά~ και σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του τόπου καταδικασθεί για οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων του Νόμου αυτού σε σχέση με οποιαδήποτε οινοπνευματώδη ποτά που κατασχέθηκαν με αυτό τον τρόπο, τα οινοπνευματώδη ποτά που κατασχέθηκαν με αυτό τον τρόπο και τα δοχεία που περιέχουν τα ποτά αυτά δημεύονται.

Αστυνομικοί, τελωνειακοί και εφοριακοί υπάλληλοι επιτρέπεται να εισέρχονται σε αδειούχα υποστατικά ή τόπο

21.-(1) Κάθε πρόσωπο αδειούχο δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού επιτρέπει οποτεδήποτε την είσοδο σε οποιοδήποτε αστυνομικό ή τελωνειακό ή εφοριακό υπάλληλο σε όλα τα μέρη των αδειούχων υποστατικών ή τόπου αυτού και επιτρέπει σε οποιοδήποτε από τους λειτουργούς αυτούς να επιθεωρήσει όλα τα αποθέματα οινοπνευματωδών ποτών που φυλάττονται σε αυτά και οποιαδήποτε βιβλία ή μητρώα που αναφέρονται σε αυτά.

(2) Πρόσωπο που ανθίσταται κατά οποιουδήποτε λειτουργού που ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατό πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Πώληση ποτών σε στρατιώτες με στολή

22.-(1) Απαγορεύεται η προμήθεια μεθυστικών ποτών (εκτός του οίνου, ελαφρού ξανθού ζύθου, ζύθου, ισχυρού μαύρου ζύθου, μελαψού ζύθου και μηλίτου οίνου), σε στρατιώτες, ναύτες ή αεροπόρους με στολή χωρίς την έγγραφη άδεια του υπεύθυνου αξιωματικού.

(2) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει το εδάφιο (1) είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ ή και στις δύο τις ποινές και αν το πρόσωπο που καταδικάσθηκε είναι κάτοχος άδειας που εκδόθηκε δυνάμει του Νόμου αυτού, το Δικαστήριο δύναται να διατάξει την κατάσχεση και ακύρωση της άδειας αυτού επιπρόσθετα με την επιβολή οποιασδήποτε άλλης ποινής.

Ποινές

23. Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση οποιασδήποτε από τις διατάξεις του Νόμου αυτού είναι ένοχο αδικήματος και, εκτός αν άλλη ποινή ειδικά προνοείται, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές και οποιαδήποτε οινοπνευματώδη ποτά σε σχέση με τα οποία έχει διαπραχθεί το αδίκημα κατάσχονται και το Δικαστήριο δύναται, επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλη ποινή να διατάξει όπως η άδεια του προσώπου αυτού κατασχεθεί και ακυρωθεί.

Εξουσία εξώδικης ρύθμισης αδικημάτων

24. Ο Πρώτος Τελωνειακός Λειτουργός δύναται να ρυθμίζει εξώδικα οποιοδήποτε αδίκημα ή πράξη που διαπράχθηκε ή υπάρχει εύλογη υπόνοια ότι διαπράχθηκε από οποιοδήποτε πρόσωπο κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου αυτού με τέτοιους όρους όπως αυτός, κατά τη διακριτική του εξουσία, θεωρεί κατάλληλους, με πλήρη εξουσία να αποδεχθεί από το πρόσωπο αυτό χρηματική καταβολή που δεν υπερβαίνει τη μέγιστη ποινή την οποία υπέστη ή για την οποία υπάρχει ισχυρισμός ότι υπέστη δυνάμει του Νόμου αυτού για το αδίκημα αυτό ή πράξη χωρίς την έγερση ή έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας για τη δίωξη του υπαιτίου.

Δημοσίευση παραβάσεων

24Α. Ο Αστυνομικός Διευθυντής σε κάθε Επαρχία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της Αστυνομίας Κύπρου τον αριθμό ανά έτος των περιπτώσεων παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και τα υποστατικά που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις αυτού.

Κανονισμοί

25. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για οποιοδήποτε από τους πιο κάτω σκοπούς:

(α) τον καθορισμό των τύπων που χρησιμοποιούνται δυνάμει του Νόμου αυτού~

(β) γενικά για την καλύτερη πραγμάτωση των σκοπών του Νόμου αυτού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 13)

ΜΕΡΟΣ Α

ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ
Α. ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥ Λ.Κ. 40
Β. ΑΔΕΙΑ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗ

1. Άδεια λιανικής πώλησης για Ξενοδοχεία και

Τουριστικά Καταλύματα [άρθρο 6(α)], εκτός από τα

αναφερόμενα στην υποπαράγραφο (ε):

(α) Ξενοδοχεία που έχουν καταταχθεί ή που κατατάσσονται

ως κυρίως ξενοδοχεία, παρόδια ξενοδοχεία ή συγκροτήματα οικίσκων της τάξης  των -

(i) Πέντε αστέρων: Λ.Κ. 300
(ii) Τεσσάρων αστέρων: Λ.Κ. 200
(iii) Τριών αστέρων: Λ.Κ. 70
(iv) Δύο αστέρων: Λ.Κ. 40
(v) Ενός αστέρα: Λ.Κ. 30
(β) Ξενοδοχεία χωρίς αστέρα ή Ξενώνες: Λ.Κ. 24
(γ) Ξενοδοχεία που έχουν καταταχθεί ή που κατατάσσονται ως οικοτροφεία-
(i) Πρώτης κατηγορίας: Λ.Κ.  70
(ii) Δεύτερης κατηγορίας: Λ.Κ.  50
(iii) Τρίτης κατηγορίας: Λ.Κ.  40

(δ) Τουριστικά Καταλύματα που έχουν καθοριστεί ή που θα καθοριστούν,

σύμφωνα με το άρθρο 19 του περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου ως -

(i) Πρώτης τάξης: Λ.Κ.  70
(ii) Δεύτερης τάξης: Λ.Κ.  50
(ε) Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα Ορεινών Θερέτρων:

Το 50% των πιο πάνω

δικαιωμάτων, ανάλογα με την περίπτωση.

2. Άδεια λιανικής πώλησης για Καμπαρέ [άρθρο 6(β)]:
Λ.Κ. 240
3. [Διαγράφηκε]
[Διαγράφηκε]
[Διαγράφηκε] [Διαγράφηκε]
[Διαγράφηκε] [Διαγράφηκε]
4. Γενική άδεια λιανικής πώλησης [άρθρο 6(δ)]:
(α) Για κατανάλωση μέσα ή έξω από το κτίριο αναφορικά με κτίριο ή τόπο που βρίσκεται-
(i) Σε οποιοδήποτε δήμο: Λ.Κ.  80
(ii) Σε οποιοδήποτε άλλο μέρος: Λ.Κ.  50
(β) Για κατανάλωση έξω από το κτίριο, αναφορικά με κτίριο ή τόπο που βρίσκεται-
(i) Σε οποιοδήποτε δήμο: Λ.Κ.  50
(ii) Σε οποιοδήποτε άλλο μέρος: Λ.Κ.  24
(γ) Για κατανάλωση μέσα ή έξω από το κτίριο, αναφορικά με κτίριο ή τόπο που βρίσκεται οπουδήποτε όπου προσφέρεται ψυχαγωγία από καλλιτέχνες με μουσική ή τραγούδια: Λ.Κ. 200

 

ΜΕΡΟΣ Β

ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΟΣ

(α)Άδεια για εμποροπανήγυρεις [άρθρο 7(1)(α)(i)]:

Λ.Κ. 6 την ημέρα.
(β)Άδεια για διασκεδάσεις [άρθρο 7(1)(α)(ii)]: Λ.Κ. 6 την  ημέρα.
(γ)Άδεια για επιτόπιο κρασί [άρθρο 7(1)(β)] αναφορικά με κτίριο ή τόπο που βρίσκεται –
(i)Σε οποιοδήποτε δήμο: Λ.Κ.  6 το χρόνο.
(ii)Σε οποιοδήποτε άλλο μέρος: Λ.Κ.  4 το χρόνο.