Ειδικές άδειες

7.-(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο Νόμο αυτό αλλά τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, η Αρχή Αδειών δύναται με τη συναίνεση του Επάρχου της Επαρχίας να χορηγεί όλες ή οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες ειδικές άδειες λιανικής πώλησης οινοπνευματωδών ποτών, δηλαδή-

(α) σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο κατέχει Γενική Άδεια Λιανικής Πώλησης που ισχύει εκάστοτε-

(i) ειδική άδεια λιανικής πώλησης οινοπνευματωδών ποτών σε οποιαδήποτε εμποροπανήγυρη, δημόσια γιορτή ή παράπηγμα σε οποιαδήποτε σκηνή ή παράγκα ή στην ύπαιθρο (η οποία στο Νόμο αυτό αναφέρεται ως “Άδεια για Εμποροπανήγυρη”)~

(ii) ειδική άδεια λιανικής πώλησης οινοπνευματωδών ποτών σε οποιαδήποτε δημόσια τελετή ή διασκέδαση (η οποία στο Νόμο αυτό αναφέρεται ως “Άδεια για Διασκέδαση”)~

(β) σε οποιοδήποτε πρόσωπο, ειδική άδεια λιανικής πώλησης μόνο οίνων που παράγονται ή κατασκευάζονται στη Δημοκρατία (η οποία στο Νόμο αυτό αναφέρεται ως “Άδεια για Επιτόπιον Οίνο”).

(2) Κάθε Άδεια για Εμποροπανήγυρη ορίζει την ημέρα ή ημέρες, όχι πέρα των τεσσάρων για τις οποίες αυτή χορηγείται, τις ώρες κλεισίματος και τον τόπο όπου οινοπνευματώδη ποτά δύνανται να πωλούνται λιανικά σύμφωνα με την άδεια αυτή.

(3) Κάθε Άδεια για Διασκέδαση ορίζει την ημέρα για την οποία αυτή χορηγείται και το υποστατικό ή τόπο όπου οινοπνευματώδη ποτά δύνανται να πωλούνται λιανικά σύμφωνα με την άδεια αυτή.

(4) Κάθε Άδεια για Εντόπιο Οίνο ορίζει τις ώρες κλεισίματος και το υποστατικό ή τόπο όπου οίνοι που παράγονται ή κατασκευάζονται στη Δημοκρατία δύνανται να πωλούνται λιανικά σύμφωνα με την άδεια αυτή.