Ανάκληση και αναστολή άδειας

6Α. Η άδεια δύναται να ανακληθεί από την Αρχή Αδειών για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

(α) Όταν αυτή ελήφθη διά δόλου ή ψευδών παραστάσεων ή απόκρυψης ουσιωδών γεγονότων ή λόγω μη πλήρωσης οποιουδήποτε από τους όρους με τους οποίους αυτή παρεχωρήθη·

(β) όταν ο κάτοχος της άδειας έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου.