Οι φιάλες θα είναι σφραγισμένες και θα φέρουν επιγραφή όπως εισήχθηκαν

7Α.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται να πωλεί, εκθέτει ή προσφέρει προς πώληση, ή να επιτρέπει όπως πωλούνται ή προσφέρονται προς πώληση, ή να κατέχει προς πώληση οινοπνευματώδη ποτά που εισάγονται σε φιάλες ή άλλα δοχεία, εκτός αν οι φιάλες αυτές ή δοχεία φέρουν κατάλληλο πώμα και περικάλυμμα, και είναι σφραγισμένα κατάλληλα και φέρουν επιγραφή όπως εισήχθηκαν αρχικά:

Νοείται ότι οι λιανοπώλες που πωλούν οινοπνευματώδη ποτά προς κατανάλωση εντός του καταστήματος δύνανται να έχουν στην κατοχή τους αριθμό ανοικτών φιαλών ή άλλων δοχείων με τα οποία εισήχθηκαν οινοπνευματώδη ποτά, επαρκή για τις συνήθειες ανάγκες αυτών και κατά ανώτατο όριο τρεις φιάλες με τις οποίες εισήχθηκαν οινοπνευματώδη ποτα.

(2) Απαγορεύεται η μετάγγιση από έμπορο ή οποιοδήποτε λιανοπώλη οινοπνευματωδών ποτών από τα αρχικά τους δοχεία σε άλλα δοχεία.

(3) Απαγορεύεται η διάλυση ή νοθεία εισαγόμενων οινοπνευματωδών ποτών με την προσθήκη σε αυτά “ζιβανίας”, υδροχρωστικής ή αρωματικής ουσίας ή οποιουδήποτε άλλου πράγματος ή η με πρόθεση αλλαγή του αρχικού χαρακτήρα αυτών.

(4) Κάθε πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και του προστίμου, και το Δικαστήριο δύναται κατά την άσκηση της διακριτικής του εξουσίας να διατάξει την κατάσχεση των οινοπνευματωδών ποτών αναφορικά με τα οποία διαπράχθηκε το αδίκημα.