Ώρες κλεισίματος για τη λιανική πώληση οινοπνευματωδών ποτών

8.-(1) Όλα τα υποστατικά ή τόποι σε σχέση με τα οποία εκδόθηκε άδεια λιανικής πώλησης δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού ανοίγουν και κλείνουν όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, είτε γενικά είτε σε σχέση με οποιαδήποτε ειδική περιοχή, να διατάξει με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) [Διαγράφηκε].

(3) [Διαγράφηκε].

(4) Πρόσωπο το οποίο, κατά τη διάρκεια του χρόνου κατά τον οποίο οποιαδήποτε υποστατικά ή τόπος που επηρεάζεται από διάταγμα που εκδόθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού διατάσσονται όπως παραμείνουν κλειστά-

(α) πωλεί ή εκθέτει προς πώληση στα υποστατικά αυτά ή τόπο οποιαδήποτε οινοπνευματώδη ποτά·

(β) ανοίγεί ή επιτρέπει ή ανέχεται όπως τα υποστατικά αυτά ή τόπος είναι ανοικτά·

(γ) [Διαγράφηκε]

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες και το Δικαστήριο δύναται επιπρόσθετα να διατάξει όπως η άδεια σε σχέση με τα υποστατικά ή τόπο εντός του οποίου διαπράχθηκε το αδίκημα κατασχεθεί και ακυρωθεί.