Ώρες κλεισίματος για τη λιανική πώληση οινοπνευματωδών ποτών

8.-(1) Όλα τα υποστατικά ή τόποι σε σχέση με τα οποία εκδόθηκε άδεια λιανικής πώλησης δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού ανοίγουν και κλείνουν όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, είτε γενικά είτε σε σχέση με οποιαδήποτε ειδική περιοχή, να διατάξει με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Σε οποιοδήποτε διάταγμα που εκδόθηκε δυνάμει του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτεί τον Έπαρχο να παρατείνει, με ειδική άδεια που υπογράφεται από αυτόν, τον χρόνο κατά τον οποίο οποιοδήποτε υποστατικό ή τόπος όπου πωλούνται λιανικά οινοπνευματώδη ποτά δύνανται να παραμείνουν ανοικτά σε οποιαδήποτε νύκτα που ορίζεται σε αυτή την ειδική άδεια με την πληρωμή τέτοιου τέλους που δεν υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα μιλς για κάθε ώρα, όπως δύναται να καθοριστεί με το διάταγμα.

(3) Όταν έχει χορηγηθεί ειδική άδεια από τον Έπαρχο δυνάμει του εδαφίου (2), ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιλαμβάνεται στο Νόμο αυτό, είναι νόμιμο για τον αδειούχο κατά τη διάρκεια της ισχύος της άδειας του να πωλεί σε οποιαδήποτε νύκτα που ορίζεται στην ειδική αυτή άδεια οινοπνευματώδη ποτά λιανικά στα αδειούχα υποστατικά ή τόπο κατά τη διάρκεια του παρατεινόμενου χρόνου που ορίζεται σε αυτή.

(4) Πρόσωπο το οποίο, κατά τη διάρκεια του χρόνου κατά τον οποίο οποιαδήποτε υποστατικά ή τόπος που επηρεάζεται από διάταγμα που εκδόθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού διατάσσονται όπως παραμείνουν κλειστά-

(α) πωλεί ή εκθέτει προς πώληση στα υποστατικά αυτά ή τόπο οποιαδήποτε οινοπνευματώδη ποτά·

(β) ανοίγεί ή επιτρέπει ή ανέχεται όπως τα υποστατικά αυτά ή τόπος είναι ανοικτά·

(γ) επιτρέπει ή ανέχεται όπως οποιοδήποτε οινοπνευματώδες ποτό, αν και αγοράστηκε πριν από την ώρα κλεισίματος, καταναλωθεί στο υποστατικό αυτό ή τόπο,

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατό είκοσι πέντε λίρες και το Δικαστήριο δύναται επιπρόσθετα να διατάξει όπως η άδεια σε σχέση με τα υποστατικά ή τόπο εντός του οποίου διαπράχθηκε το αδίκημα κατασχεθεί και ακυρωθεί.