Αστυνομικά συσσίτια κλπ.

10.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου αυτού, η Αρχή Αδειών δύναται να εκδίδει άδεια λιανικής πώλησης σε σχέση με οποιαδήποτε καντίνα, συσσίτιο ή ίδρυμα το οποίο λειτουργεί, διατηρείται ή διεξάγει εργασία, με τη συναίνεση ή έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου για την αποκλειστική χρήση των μελών της Κυπριακής Αστυνομικής Δύναμης ή των Ενόπλων Δυνάμεων της Δημοκρατίας ή μελών της Υπηρεσίας των Φυλακών.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 8, των παραγράφων (δ) και (ε) του άρθρου 9 και του άρθρου 16 του Νόμου αυτού δεν εφαρμόζονται σε σχέση με οποιαδήποτε άδεια λιανικής πώλησης που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου αυτού ή στα υποστατικά ή τόπο σε σχέση με τα οποία εκδόθηκε τέτοια άδεια λιανικής πώλησης ή στον κάτοχο τέτοιας άδειας λιανικής πώλησης.