Μεταβίβαση αδειών..

15.-(1) Καμιά άδεια δεν είναι μεταβιβάσιμη εκτός όπως προνοείται από το εδάφιο (2) του άρθρου αυτού.

(2) Σε περίπτωση θανάτου του αδειούχου, η Αρχή Αδειών δύναται, μετά από αίτηση των κληρονόμων του αποβιώσαντα ή οποιουδήποτε από αυτούς, με οπισθογράφηση της άδειας, να μεταβιβάσει την άδεια αυτή σε οποιοδήποτε από τους κληρονόμους μέχρι τη λήξη της περιόδου για την οποία αυτή παραχωρήθηκε αρχικά.