Εκχώρηση δικαιώματος πώλησης οινοπνευματωδών ποτών

16. Με τη συναίνεση της Αρχής Αδειών και τηρουμένων τέτοιων όρων όπως η Αρχή αυτή δύναται να θεωρεί σκόπιμο να επιβάλει, αδειούχος δύναται να εκχωρήσει σε άλλο πρόσωπο το δικαίωμα πώλησης οινοπνευματωδών ποτών για λογαριασμό του αδειούχου~ σε κάθε τέτοια περίπτωση το όνομα του προσώπου στο οποίο το δικαίωμα αυτό έχει εκχωρηθεί οπισθογραφείται επί της άδειας και το πρόσωπο αυτό και ο αδειούχος ευθύνεται για κάθε παράβαση του Νόμου αυτού ή οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού.