Προθεσμίες εξέτασης των αιτήσεων

11Α.(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3) μέχρι (7) του άρθρου 13 του περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου, οι αιτήσεις χορήγησης οποιασδήποτε άδειας, βάσει του παρόντος Νόμου, εξετάζονται χωρίς καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, η οποία αρχίζει από το χρόνο παραλαβής όλων των απαιτούμενων στοιχείων και εγγράφων. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί μόνο μια φορά από την Αρχή Αδειών για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μετά από δέουσα αιτιολόγηση της Αρχής Αδειών, η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα πριν την εκπνοή της αρχικής προθεσμίας:

Νοείται ότι εάν η αίτηση είναι ελλιπής, ο αιτητής ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση σχετικά με την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών εγγράφων, καθώς και σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στην προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) προθεσμία διεκπεραίωσης:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που μια αίτηση απορριφθεί λόγω μη τήρησης των απαιτούμενων διαδικασιών ή διατυπώσεων, ο αιτητής ενημερώνεται το ταχύτερο για την απόρριψή της.

(2) Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση της Αρχής Αδειών για την έκδοση της αιτούμενης άδειας εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο εδάφιο (1), η άδεια θεωρείται χορηγηθείσα.

(3) Για κάθε αίτηση που υποβάλλεται για χορήγηση άδειας, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, αποστέλλεται εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών βεβαίωση παραλαβής της αίτησης, στην οποία αναγράφονται -

(α) Η καθοριζόμενη στο εδάφιο (1) προθεσμία απάντησης·

(β) τα μέσα έννομης προστασίας που βρίσκονται στη διάθεση του αιτητή σε περίπτωση αρνητικής απάντησης της Αρχής Αδειών·

(γ) το γεγονός ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση της Αρχής Αδειών εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο εδάφιο (1), η άδεια θεωρείται χορηγηθείσα· και

(δ) τα έγγραφα που συνόδευαν την αρχική αίτηση.

(4) Η Αρχή Αδειών διατηρεί το δικαίωμα όπως απαιτεί την παρουσίαση των απαραίτητων πρωτότυπων εγγράφων ή πιστοποιημένων αντιγράφων αυτών, στις περιπτώσεις που αυτά εκδίδονται από άλλη αρχή ή οργανισμό κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για χορήγηση της αιτούμενης άδειας.

(5) Όπου, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, χορηγείται στην Αρχή Αδειών διακριτική εξουσία καθορισμού κριτηρίων, προϋποθέσεων, όρων ή τελών έκδοσης άδειας ή άλλων επιβαλλόμενων τελών ή δικαιωμάτων, η Αρχή Αδειών δημοσιοποιεί την απόφασή της για τον καθορισμό των εν λόγω κριτηρίων, προϋποθέσεων, όρων ή τελών, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της και/ή στο διαδίκτυο, πριν από την εφαρμογή της σχετικής απόφασης.