Οι άδειες πρέπει να αναρτώνται

18.-(1) Κάθε άδεια που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού αναρτάται σε περίοπτη θέση στα υποστατικά ή τόπο όπου πωλούνται οινοπνευματώδη ποτά δυνάμει της άδειας αυτής.

(2) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του εδάφιου (1) του άρθρου αυτού είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες.