Καταδίκη δυνάμει άλλου Νόμου

19. Η άδεια οποιουδήποτε προσώπου το οποίο καταδικάστηκε για αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 του περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμπόδισης της Κυβείας Νόμου, επιπρόσθετα με οποιαδήποτε ποινή που επιβλήθηκε μετά από την καταδίκη αυτή, κατάσχεται και ακυρώνεται.