Κανονισμοί

25. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για οποιοδήποτε από τους πιο κάτω σκοπούς:

(α) τον καθορισμό των τύπων που χρησιμοποιούνται δυνάμει του Νόμου αυτού~

(β) γενικά για την καλύτερη πραγμάτωση των σκοπών του Νόμου αυτού.