Εξουσία εξώδικης ρύθμισης αδικημάτων

24. Ο Πρώτος Τελωνειακός Λειτουργός δύναται να ρυθμίζει εξώδικα οποιοδήποτε αδίκημα ή πράξη που διαπράχθηκε ή υπάρχει εύλογη υπόνοια ότι διαπράχθηκε από οποιοδήποτε πρόσωπο κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου αυτού με τέτοιους όρους όπως αυτός, κατά τη διακριτική του εξουσία, θεωρεί κατάλληλους, με πλήρη εξουσία να αποδεχθεί από το πρόσωπο αυτό χρηματική καταβολή που δεν υπερβαίνει τη μέγιστη ποινή την οποία υπέστη ή για την οποία υπάρχει ισχυρισμός ότι υπέστη δυνάμει του Νόμου αυτού για το αδίκημα αυτό ή πράξη χωρίς την έγερση ή έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας για τη δίωξη του υπαιτίου.