Ποινές

23. Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση οποιασδήποτε από τις διατάξεις του Νόμου αυτού είναι ένοχο αδικήματος και, εκτός αν άλλη ποινή ειδικά προνοείται, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές και οποιαδήποτε οινοπνευματώδη ποτά σε σχέση με τα οποία έχει διαπραχθεί το αδίκημα κατάσχονται και το Δικαστήριο δύναται, επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλη ποινή να διατάξει όπως η άδεια του προσώπου αυτού κατασχεθεί και ακυρωθεί.