Αλλαγή υποστατικών ή τόπου

17. Αν, κατά τη διάρκεια της άδειας, αδειούχος εγκαταλείψει τα υποστατικά ή τόπο σε σχέση με τα οποία εκδόθηκε η άδεια και επιθυμεί να συνεχίσει να πωλεί οινοπνευματώδη ποτά σε άλλα υποστατικά ή τόπο εντός της ίδιας πόλης ή χωριού ο Έπαρχος, αφού ικανοποιηθεί ότι τα νέα υποστατικά ή τόπος είναι από κάθε άποψη κατάλληλα για την πώληση εντός αυτών οινοπνευματωδών ποτών, χορηγεί στον αδειούχο πιστοποιητικό ότι τα άλλα αυτά υποστατικά ή τόπος είναι κατάλληλα για το σκοπό και με την προσαγωγή του πιστοποιητικού αυτού η Αρχή Αδειών εξουσιοδοτεί την πώληση οινοπνευματωδών ποτών στα άλλα αυτά υποστατικά ή τόπο με οπισθογράφηση της άδειας χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε δικαιώματος με την επιφύλαξη ότι, αν η αξία των νέων υποστατικών ή τόπου είναι ψηλότερη από την αξία των παλιών υποστατικών ή τόπου, ο αδειούχος καταβάλει τη διαφορά, αν υπάρχει, μεταξύ του δικαιώματος που καταβλήθηκε και του δικαιώματος το οποίο θα καταβάλλετο σε σχέση με τα νέα υποστατικά ή τόπο.