Απαγορεύσεις αναφορικά με πώληση, διάθεση, χορήγηση και κατανάλωση οινοπνευματώδους ποτού

5Α.-(1) Η πώληση, η διάθεση ή η χορήγηση οινοπνευματώδους ποτού σε οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε για σκοπούς επιτόπιας κατανάλωσης είτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, απαγορεύεται, εκτός αν διαπιστωθεί με οποιαδήποτε έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία, ήτοι με την παρουσίαση πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ότι το πρόσωπο αυτό είναι ηλικίας μεγαλύτερης των δεκαοχτώ ετών.

(2) Την ευθύνη για την πώληση, τη διάθεση ή τη χορήγηση οινοπνευματώδους ποτού σε πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοχτώ ετών, κατά παράβαση του εδαφίου (1), φέρει και το πρόσωπο το οποίο είναι ιδιοκτήτης ή διευθυντής της επιχείρησης ή έχει υπό τον έλεγχο του το υποστατικό ή το χώρο στον οποίο διαπράττεται η παράβαση, καθώς και το πρόσωπο το οποίο προμήθευσε ή το οποίο προμηθεύτηκε και ακολούθως διέθεσε ή παρέδωσε ή χορήγησε το οινοπνευματώδες ποτό.

(3) Η λήψη ή η κατανάλωση οινοπνευματώδους ποτού από πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοχτώ ετών απαγορεύεται.

(4) Την ευθύνη για τη λήψη ή την κατανάλωση οινοπνευματώδους ποτού από πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοχτώ ετών, κατά παράβαση του εδαφίου (4), φέρει και το πρόσωπο το οποίο είναι ιδιοκτήτης ή διευθυντής της επιχείρησης ή έχει υπό τον έλεγχο του το υποστατικό ή το χώρο στον οποίο διαπράττεται η παράβαση, καθώς και το πρόσωπο το οποίο παρέσχε το οινοπνευματώδες ποτό.

(5) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.