Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας

5. Προτού χορηγηθεί άδεια, η Αρχή Αδειών πρέπει να ικανοποιηθεί ότι-

(α) το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για την άδεια αυτή είναι καλού χαρακτήρα, δηλαδή πληρεί τα εχέγγυα όπως αυτά καθορίζονται στις πιο κάτω επιφυλάξεις της παρούσας παραγράφου και είναι κατάλληλο πρόσωπο να κατέχει άδεια προς πώληση οινοπνευματωδών ποτών λιανικά:

Νοείται ότι ο καλός χαρακτήρας αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου στο καθορισμένο έντυπο από τον Αρχηγό Αστυνομίας και βεβαιώνει ότι ο αιτητής δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στην επόμενη επιφύλαξη αδικήματα:

Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου, τα εχέγγυα καλού χαρακτήρα δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται, σε περίπτωση που το πρόσωπο το οποίο θεωρείται ότι πρέπει να πληρεί την προϋπόθεση αυτή έχει καταδικαστεί:

(i) οποτεδήποτε για το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης, κατά παράβαση του άρθρου 203 του Ποινικού Κώδικα, ή για οποιοδήποτε αδίκημα, κατά παράβαση των άρθρων 144 μέχρι 177 του Ποινικού Κώδικα.

(ii) κατά τα τελευταία δέκα χρόνια για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αδικήματα:

(αα) Ληστεία, κατά παράβαση των άρθρων 282 μέχρι 286 του Ποινικού Κώδικα·

(ββ) διάρρηξη, κατά παράβαση των άρθρων 291 μέχρι   296 του Ποινικού Κώδικα·

(γγ) κλοπή, κατά παράβαση των άρθρων 255 μέχρι 272 του Ποινικού Κώδικα·

(δδ) πλαστογραφία, κατά παράβαση του άρθρου 333 του Ποινικού Κώδικα·

(εε) κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, κατά παράβαση  του άρθρου 339 του Ποινικού Κώδικα·

(στστ) εξασφάλιση αγαθών ή πιστώσεων, κατά παράβαση των άρθρων 298 και 301, αντίστοιχα, του Ποινικού Κώδικα·

(ζζ) απάτη, κατά παράβαση του άρθρου 300 του Ποινικού Κώδικα·

(ηη) συνωμοσία προς καταδολίευση, κατά παράβαση του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα·

(θθ) οποιοδήποτε αδίκημα, κατά παράβαση του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου.

(ιι) οποιοδήποτε αδίκημα, κατά παράβαση του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου, καθώς και του περί Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων και περί Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Ανηλίκων Νόμου·

(iii) κατά τα τελευταία πέντε χρόνια σε ποινή φυλάκισης πέραν των δώδεκα μηνών για οποιοδήποτε αδίκημα άλλο από αυτά που αναφέρονται στις πιο πάνω υποπαραγράφους (i) και (ii)·

(iv) κατά τα τελευταία επτά (7) χρόνια, σε ποινή φυλάκισης πέραν των δύο (2) ετών, αλλά όχι πέραν των τριών (3) ετών, για οποιοδήποτε αδίκημα άλλο από αυτά που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και (ii)·

(v) κατά τα τελευταία δέκα (10) χρόνια, σε ποινή φυλάκισης πέραν των τριών (3) ετών, αλλά όχι πέραν των τεσσάρων (4) ετών, για οποιοδήποτε αδίκημα άλλο από αυτά που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και (ii).

(β) τα υποστατικά ή ο τόπος όπου το πρόσωπο αυτό σκοπεύει να πωλεί οινοπνευματώδη ποτά λιανικά είναι κατάλληλα από κάθε άποψη για την πώληση εντός αυτών των ποτών αυτών:

Νοείται ότι δε θα παραχωρείται τέτοια άδεια-

(i) σε σχέση με οποιαδήποτε υποστατικά ή τόπο τα οποία βρίσκονται εντός εκατό υαρδών από οποιοδήποτε τόπο λατρείας, τεκκέ, μετρεσσέξ ή τουρπέξ κλεισμένου σε ιερό χώρο, φυλακείου φρουράς, αστυνομικού σταθμού ή στρατώνων ή σε οποιοδήποτε χωριό ή ενορία πόλης ή χωριού το οποίο κατοικείται αποκλειστικά από Μωαμεθανούς, εκτός αν η Αρχή Αδειών ικανοποιείται ότι υπάρχουν ειδικοί λόγοι που δικαιολογούν τη χορήγηση άδειας σε σχέση με το υποστατικό αυτό ή τόπο.

(ii) σε σχέση με οποιαδήποτε υποστατικά ή τόπο τα οποία έχουν οποιαδήποτε εσωτερική επικοινωνία με οποιαδήποτε υποστατικά ή τόπο μη αδειούχα για την πώληση οινοπνευματωδών ποτών λιανικά.