Συνεδριάσεις και λειτουργίες Επαρχιακών Συμβουλίων

5.-(1) Το Επαρχιακό Συμβούλιο συνέρχεται κάθε χρόνο σε τέτοια ημερομηνία ή ημερομηνίες όπως ο Έπαρχος δύναται να ορίσει για το σκοπό χορήγησης πιστοποιητικών σε πρόσωπα που επιθυμούν να πάρουν άδεια προς πώληση οινοπνευματωδών ποτών λιανικά βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού:

Νοείται πάντοτε ότι μια τέτοια συνεδρίαση συνέρχεται το Φεβρουάριο κάθε έτους.

(2) Προτού χορηγηθεί πιστοποιητικό, το Επαρχιακό Συμβούλιο πρέπει να ικανοποιηθεί ότι-

(α) το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για το πιστοποιητικό αυτό είναι καλού χαρακτήρα και κατάλληλο πρόσωπο να κατέχει άδεια προς πώληση οινοπνευματωδών ποτών λιανικα~ και

(β) τα υποστατικά ή ο τόπος όπου το πρόσωπο αυτό σκοπεύει να πωλεί οινοπνευματώδη ποτά λιανικά είναι κατάλληλα από κάθε άποψη για την πώληση εντός αυτών των ποτών αυτών:

Νοείται ότι δεν θα παραχωρείται τέτοιο πιστοποιητικό-

(i) όταν, κατά τη γνώμη του Επαρχιακού Συμβουλίου, υπάρχει ήδη στο χωριό ή στην ενορία πόλης ή χωριού όπου το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για άδεια σκοπεύει να πωλεί οινοπνευματώδη ποτά λιανικά, υποστατικά ή τόποι αδειούχοι προς πώληση τέτοιων ποτών επαρκή για τις ανάγκες και διευκολύνσεις του κοινού~

(ii) σε σχέση με οποιαδήποτε υποστατικά ή τόπο τα οποία βρίσκονται εντός εκατό υαρδών από οποιοδήποτε τόπο λατρείας, τεκκέ, μετρεσσέξ ή τουρπέξ κλεισμένου σε ιερό χώρο, φυλακείου φρουράς, αστυνομικού σταθμού ή στρατώνων ή σε οποιοδήποτε χωριό ή ενορία πόλης ή χωριού το οποίο κατοικείται αποκλειστικά από Μωαμεθανούς, εκτός αν το Επαρχιακό Συμβούλιο ικανοποιείται ότι υπάρχουν ειδικοί λόγοι που δικαιολογούν τη χορήγηση πιστοποιητικού σε σχέση με το υποστατικό αυτό ή τόπο~

(iii) σε σχέση με οποιαδήποτε υποστατικά ή τόπο τα οποία έχουν οποιαδήποτε εσωτερική επικοινωνία με οποιαδήποτε υποστατικά ή τόπο μη αδειούχα για την πώληση οινοπνευματωδών ποτών λιανικά.

(3) Πιστοποιητικό που χορηγήθηκε από το Επαρχιακό Συμβούλιο είναι σε τέτοιο τύπο όπως δυνατό να καθοριστεί και ισχύει μέχρι το τέλος του έτους εντός του οποίου χορηγήθηκε.