Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας

5. Προτού χορηγηθεί άδεια, η Αρχή Αδειών πρέπει να ικανοποιηθεί ότι-

(α) το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για την άδεια αυτή είναι καλού χαρακτήρα και κατάλληλο πρόσωπο να κατέχει άδεια προς πώληση οινοπνευματωδών ποτών λιανικά· και

(β) τα υποστατικά ή ο τόπος όπου το πρόσωπο αυτό σκοπεύει να πωλεί οινοπνευματώδη ποτά λιανικά είναι κατάλληλα από κάθε άποψη για την πώληση εντός αυτών των ποτών αυτών:

Νοείται ότι δε θα παραχωρείται τέτοια άδεια-

(i) όταν, κατά τη γνώμη της Αρχής Αδειών, υπάρχει ήδη στο χωριό ή στην ενορία πόλης ή χωριού όπου το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για άδεια σκοπεύει να πωλεί οινοπνευματώδη ποτά λιανικά, υποστατικά ή τόποι αδειούχοι προς πώληση τέτοιων ποτών επαρκή για τις ανάγκες και διευκολύνσεις του κοινού.

(ii) σε σχέση με οποιαδήποτε υποστατικά ή τόπο τα οποία βρίσκονται εντός εκατό υαρδών από οποιοδήποτε τόπο λατρείας, τεκκέ, μετρεσσέξ ή τουρπέξ κλεισμένου σε ιερό χώρο, φυλακείου φρουράς, αστυνομικού σταθμού ή στρατώνων ή σε οποιοδήποτε χωριό ή ενορία πόλης ή χωριού το οποίο κατοικείται αποκλειστικά από Μωαμεθανούς, εκτός αν η Αρχή Αδειών ικανοποιείται ότι υπάρχουν ειδικοί λόγοι που δικαιολογούν τη χορήγηση άδειας σε σχέση με το υποστατικό αυτό ή τόπο.

(iii) σε σχέση με οποιαδήποτε υποστατικά ή τόπο τα οποία έχουν οποιαδήποτε εσωτερική επικοινωνία με οποιαδήποτε υποστατικά ή τόπο μη αδειούχα για την πώληση οινοπνευματωδών ποτών λιανικά.