Δικαιώματα

13.-(1) Τηρουμένων των περιορισμών που περιέχονται στο Παράρτημα του Νόμου αυτού καταβάλλονται σε σχέση με τις διάφορες κατηγορίες αδειών που εκτίθενται στην πρώτη στήλη του Παραρτήματος που αναφέρθηκε τα διάφορα δικαιώματα που εκτίθενται στη δεύτερη στήλη αυτού έναντι έκαστης τέτοιας κατηγορίας αδειών: Νοείται ότι το δικαίωμα που καταβάλλεται σε σχέση με οποιαδήποτε άδεια που παραχωρήθηκε μετά τη 13η ημέρα του Σεπτέμβρη κάθε έτους είναι το μισό του δικαιώματος που καταβάλλεται σε σχέση με ολόκληρο το έτος:

Νοείται περαιτέρω ότι η Αρχή Αδειών δύναται να εκδίδει δωρεάν, αλλά τηρουμένων τέτοιων όρων όπως αυτός ήθελε θεωρήσει αναγκαίο να επιβάλει, άδεια εμπόρου σε οποιοδήποτε εμπορικό αντιπρόσωπο με προμήθεια ο οποίος ικανοποιεί τον Πρώτο Τελωνειακό Λειτουργό ότι εισάγει οινοπνευματώδη ποτά προς πώληση ή διανομή, αποκλειστικά σε πρόσωπα που κατέχουν άδεια λιανικής πώλησης ή άδεια εμπόρου.

(2) Τα υπό του παρόντος άρθρου προνοούμενα τέλη καταβάλλονται εν περιπτώσει υποστατικών κειμένων εντός των δημοτικών ορίων δήμου εις το ταμείον του δήμου και αποτελούσι μέρος των προσόδων αυτού.