Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“Αρχή Αδειών” σημαίνει, όσον αφορά δήμο, το συμβούλιο του δήμου εντός των ορίων του οποίου βρίσκονται τα υποστατικά για τα οποία εκδόθηκε ή θα εκδοθεί άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και σε κάθε άλλη περίπτωση τον Έπαρχο της Επαρχίας εντός της οποίας βρίσκονται τα υποστατικά αυτά·

“Επαρχιακό Συμβούλιο” [Διαγράφηκε]

“καμπαρέ” περιλαμβάνει οποιοδήποτε τόπο ψυχαγωγίας άλλον από ξενοδοχείο όπου προσφέρονται χορός, τραγούδι ή άλλες παραστάσεις από καλλιτέχνες·

“λέσχη” σημαίνει λέσχη εγγεγραμμένη δυνάμει των διατάξεων του περί Εγγραφής Λεσχών Νόμου·

“λιανική πώληση” με τις γραμματικές παραλλαγές της και συγγενείς εκφράσεις της σημαίνει την πώληση οινοπνευματωδών ποτών σε ποσότητες μικρότερες των τριών οκάδων·

“ξενοδοχείο” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό, από τους περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμους του 1969 μέχρι 1974 και περιλαμβάνει “ξενοδοχειακή μονάδα”, “ξενοδοχειακό κατάστημα”, ξενοδοχείο χωρίς αστέρα” και “ξενώνα” με την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το άρθρο 2, ή με την έννοια που αναφέρεται στο άρθρο 25Α, των ρηθέντων Νόμων·

“οινοπνευματώδη ποτά” σημαίνει οινοπνεύματα και οινοπνευματούχα ποτά οποιασδήποτε περιγραφής τα οποία είναι κατάλληλα ή προτίθενται ή τα οποία μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να μετατραπούν προς χρήση ως ποτά και περιλαμβάνει οινοπνεύματα, οινοπνευματούχα ποτά, οίνους, ελαφρόν ξανθό ζύθο, ζύθο, ισχυρό μαύρο ζύθο, μελαψό ζύθο και μηλίτην οίνον αλλά δεν περιλαμβάνει μεθυλικά οινοπνεύματα·

“τουριστικό κατάλυμα” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμους του 1969 έως 1974, και περιλαμβάνει όλα τα τουριστικά καταλύματα που καθορίζονται στο άρθρο 17 των Νόμων που αναφέρθηκαν πιο πάνω.