Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“Αρχή Αδειών” σημαίνει, όσον αφορά δήμο, το συμβούλιο του δήμου εντός των ορίων του οποίου βρίσκονται τα υποστατικά για τα οποία εκδόθηκε ή θα εκδοθεί άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και σε κάθε άλλη περίπτωση τον Έπαρχο της Επαρχίας εντός της οποίας βρίσκονται τα υποστατικά αυτά·

“Επαρχιακό Συμβούλιο” [Διαγράφηκε]

“καμπαρέ” περιλαμβάνει οποιοδήποτε τόπο ψυχαγωγίας άλλον από ξενοδοχείο όπου προσφέρονται χορός, τραγούδι ή άλλες παραστάσεις από καλλιτέχνες·

“λιανική πώληση” με τις γραμματικές παραλλαγές της και συγγενείς εκφράσεις της σημαίνει την πώληση οινοπνευματωδών ποτών σε ποσότητες μικρότερες των τριών οκάδων·

“μέθη” σημαίνει την κατάσταση που ακολουθεί τη λήψη ψυχοδραστικής ουσίας που οδηγεί σε διαταραχές του επιπέδου συνείδησης, γνώσης, αντίληψης, κρίσης, συναισθήματος ή συμπεριφοράς ή άλλων ψυχοφυσιολογικών λειτουργιών και αντιδράσεων·

“μεθυσμένος” σημαίνει το άτομο που λαμβάνει ποσότητα αλκοόλ που οδηγεί στην τοξίκωση, η οποία συνιστά κατάσταση που εκδηλώνεται με σημεία, όπως έξαψη του προσώπου, κακή άρθρωση, ασταθή βάδιση, ευφορία, υπερκινητικότητα, φλυαρία, άτακτη συμπεριφορά, επιβράδυνση των αντιδράσεων, μειωμένη κρίση και απώλεια κινητικού συντονισμού, αναισθησία ή λήθαργο·

“ξενοδοχείο” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό, από τους περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμους του 1969 μέχρι 1974 και περιλαμβάνει “ξενοδοχειακή μονάδα”, “ξενοδοχειακό κατάστημα”, ξενοδοχείο χωρίς αστέρα” και “ξενώνα” με την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το άρθρο 2, ή με την έννοια που αναφέρεται στο άρθρο 25Α, των ρηθέντων Νόμων·

“οινοπνευματώδη ποτά” σημαίνει οινοπνεύματα και οινοπνευματούχα ποτά οποιασδήποτε περιγραφής τα οποία είναι κατάλληλα ή προτίθενται ή τα οποία μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να μετατραπούν προς χρήση ως ποτά και περιλαμβάνει οινοπνεύματα, οινοπνευματούχα ποτά, οίνους, ελαφρόν ξανθό ζύθο, ζύθο, ισχυρό μαύρο ζύθο, μελαψό ζύθο και μηλίτην οίνον αλλά δεν περιλαμβάνει μεθυλικά οινοπνεύματα·

«τουριστικό κατάλυμα” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου και περιλαμβάνει όλα τα τουριστικά καταλύματα που καθορίζονται στο άρθρο 12 αυτού.