Απαγορεύεται η πώληση οινοπνευματωδών ποτών χωρίς άδεια λιανικής πώλησης ή άδεια εμπόρου

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου αυτού κανένα πρόσωπο δεν πωλεί ή προσφέρει προς πώληση ή επιτρέπει να πωλούνται ή να προσφέρονται προς πώληση ή κατέχει προς πώληση οποιαδήποτε οινοπνευματώδη ποτά παρά μόνο δυνάμει και σύμφωνα με-

(α) άδεια προς πώληση οινοπνευματωδών ποτών λιανικώς σε τέτοια υποστατικά ή τόπο όπως δύναται να οριστεί σε αυτή για κατανάλωση εντός ή εκτός τέτοιων υποστατικών ή τόπου (η οποία στο Νόμο αυτό αναφέρεται ως “άδεια λιανικής πώλησης”)· ή

(β) άδεια προς πώληση οινοπνευματωδών ποτών με άλλο τρόπο από λιανικά σε τέτοια υποστατικά ή τόπο όπως δύναται να οριστεί σε αυτή για κατανάλωση εκτός τέτοιων υποστατικών ή τόπου (η οποία στο Νόμο αυτό αναφέρεται ως “άδεια εμπόρου”),

η οποία εκδίδεται από την Αρχή Αδειών δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού μετά από αίτηση που υποβάλλεται γραπτώς στην αρχή αυτή και με τέτοιους όρους όπως δυνατό να καθοριστούν.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται-

(α) στην πώληση οινοπνευματωδών ποτών.

(i) από πρόσωπο το οποίο κατέχει άδεια κατασκευής οινοπνευματωδών ποτών βάσει του Κεφαλαίου Β του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου νοουμένου ότι το πρόσωπο αυτό δεν θα πωλεί λιανικά οινοπνευματώδη ποτά·

(ii) δυνάμει ειδικής άδειας της Αρχής Αδειών, σε οποιοδήποτε υποστατικό που κατέχεται από οποιοδήποτε περίπτερο που ιδρύθηκε για την πώληση Κυπριακών προϊόντων σε τουρίστες:

Νοείται ότι τα ποτά αυτά πωλούνται σε ποσότητες όχι μικρότερες της μιας φιάλης κάθε φορά για κατανάλωση εκτός του υποστατικού·

(iii) από οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο εφαρμόζεται ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμος:

Νοείται ότι τα ποτά αυτά πωλούνται για φαρμακευτικούς σκοπούς·

(β) στην ελεύθερη διανομή οποιωνδήποτε οινοπνευματωδών ποτών από οποιοδήποτε εμπορικό αντιπρόσωπο με προμήθεια σε μικρές ποσότητες ως εμπορικά δείγματα για τους σκοπούς της εργασίας του.

(3) Η πώληση οινοπνευματωδών ποτών σε οποιαδήποτε καντίνα, συσσίτιο ή ίδρυμα που λειτουργεί, διατηρείται ή διεξάγει εργασία σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης που αφορά στην Εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας της Κύπρου, που υπογράφτηκε στη Λευκωσία την 16η Αυγούστου, 1960, και των Διακοινώσεων που Ανταλλάγηκαν την ίδια ημερομηνία, διέπεται από τις διατάξεις της Συνθήκης αυτής και Διακοινώσεων.