Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμος.