Έκδοση άδειας λιανικής πώλησης

4. Η Αρχή Αδειών, κατά την έκδοση άδειας λιανικής πώλησης, θα λαμβάνει υπόψη της τις απόψεις του Επάρχου, στην περίπτωση που η Αρχή Αδειών είναι ο Δήμος και τις απόψεις του Κοινοτικού Συμβουλίου σε περίπτωση που η Αρχή Αδειών είναι ο Έπαρχος.