Άδεια λιανικής πώλησης δεν εκδίδεται παρά μόνο με πιστοποιητικό Επαρχιακού Συμβουλίου

4. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7(1)(β) του Νόμου αυτού δεν εκδίδεται καμιά άδεια λιανικής πώλησης από την Αρχή Αδειών εκτός αν ο αιτητής προσάγει στην Αρχή αυτή πιστοποιητικό που χορηγήθηκε από το Επαρχιακό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5 του Νόμου αυτού.