Πώληση ποτών σε στρατιώτες με στολή

22.-(1) Απαγορεύεται η προμήθεια μεθυστικών ποτών (εκτός του οίνου, ελαφρού ξανθού ζύθου, ζύθου, ισχυρού μαύρου ζύθου, μελαψού ζύθου και μηλίτου οίνου), σε στρατιώτες, ναύτες ή αεροπόρους με στολή χωρίς την έγγραφη άδεια του υπεύθυνου αξιωματικού.

(2) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει το εδάφιο (1) είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες ή και στις δύο τις ποινές και αν το πρόσωπο που καταδικάσθηκε είναι κάτοχος άδειας που εκδόθηκε δυνάμει του Νόμου αυτού, το Δικαστήριο δύναται να διατάξει την κατάσχεση και ακύρωση της άδειας αυτού επιπρόσθετα με την επιβολή οποιασδήποτε άλλης ποινής.