Αστυνομικοί, τελωνειακοί και εφοριακοί υπάλληλοι επιτρέπεται να εισέρχονται σε αδειούχα υποστατικά ή τόπο

21.-(1) Κάθε πρόσωπο αδειούχο δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού επιτρέπει οποτεδήποτε την είσοδο σε οποιοδήποτε αστυνομικό ή τελωνειακό ή εφοριακό υπάλληλο σε όλα τα μέρη των αδειούχων υποστατικών ή τόπου αυτού και επιτρέπει σε οποιοδήποτε από τους λειτουργούς αυτούς να επιθεωρήσει όλα τα αποθέματα οινοπνευματωδών ποτών που φυλάττονται σε αυτά και οποιαδήποτε βιβλία ή μητρώα που αναφέρονται σε αυτά.

(2) Πρόσωπο που ανθίσταται κατά οποιουδήποτε λειτουργού που ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατό πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.