Προοίμιο

Για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας, για εναρμόνιση με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:

(α) «Οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποίησης των Οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ» (Ε.Ε. L268 της 24/09/1991, σ. 56),

(β) «Οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1997 για καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες» (Ε.Ε. L024 της 30/01/1998, σ. 9 ),

(γ) «Οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς» (Ε.Ε. L224 της 18/08/1990, σ. 29),

(δ) «Οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1989 σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς» (Ε.Ε. L395 της 30/12/1989, σ. 13),

(ε) «Οδηγία 96/93/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την πιστοποίηση ζώων και ζωικών προϊόντων» (Ε.Ε. L013 της 16/01/1997, σ. 28),

(στ) «Οδηγία 72/462/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1972 περί των υγειονομικών προβλημάτων και υγειονομικών μέτρων κατά την εισαγωγή ζώων του βόειου και χοίρειου είδους και νωπών κρεάτων προέλευσης τρίτων χωρών» (Ε.Ε. L 302 της 31/12/1972, σ. 28),

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κτηνιατρικών Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό Εμπόριο και την Εισαγωγή από Τρίτες Χώρες Ζώων και Ζωικών Προϊόντων καθώς και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2002.

ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αποστολέας» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποστέλλει από τρίτη χώρα ή κράτος μέλος στη Δημοκρατία ζώα ή ζωικά προϊόντα ή αποστέλλει από τη Δημοκρατία ζώα ή ζωικά προϊόντα σε κράτη μέλη και περιλαμβάνει και τον εκπρόσωπο του ή το άτομο που φέρεται ως υπεύθυνο για την αποστολή·

«αποστολή» σημαίνει αποστολή ζώου ή ζωικού προϊόντος ή ποσότητας ομοειδών ζώων ή ζωικών προϊόντων που καλύπτεται από κοινό κτηνιατρικό πιστοποιητικό ή έγγραφο ή άλλο εμπορικό έγγραφο, μεταφέρεται με το ίδιο μεταφορικό μέσο και προέρχεται από την ίδια χώρα ή το ίδιο τμήμα χώρας·

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ενεργουσών διά του Διευθυντή ή οποιουδήποτε άλλου λειτουργού των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών κατάλληλα εξουσιοδοτημένου από αυτόν

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«εγκατάσταση» σημαίνει οποιοδήποτε χώρο ή υποστατικό στον οποίο, για σκοπούς εμπορίου, παράγονται, υφίστανται επεξεργασία, αποθηκεύονται ή από τον οποίο διατίθενται στην αγορά ζωικά προϊόντα και περιλαμβάνει τα μέσα μεταφοράς ζωικών προϊόντων και επιπλέον, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται, τηρουμένου του περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2001, κέντρα γενετικού υλικού που παράγουν αποθηκεύουν ή χειρίζονται αναπαραγωγικό υλικό·

«εισαγωγέας» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εισάγει ζώα και ζωικά προϊόντα στη Δημοκρατία και περιλαμβάνει τον εκπρόσωπο του ή το άτομο που φέρεται ως υπεύθυνο για την εισαγωγή·

«εισαγωγή» σημαίνει την εισαγωγή ζώων και ζωικών προϊόντων στο έδαφος της Δημοκρατίας·

«εκμετάλλευση» σημαίνει οποιοδήποτε χώρο ή υποστατικό στον οποίο για σκοπούς εμπορίου, διατηρούνται, εκτρέφονται ή μεταφέρονται ζώα και περιλαμβάνει τα μέσα μεταφοράς ζώων

«έλεγχος εγγράφων» σημαίνει την εξέταση των κτηνιατρικών πιστοποιητικών ή εγγράφων ή άλλων εμπορικών εγγράφων που συνοδεύουν ζώο ή ζωικό προϊόν ή παρτίδα ζώων ή ζωικών προϊόντων

«έλεγχος ταυτότητας» σημαίνει την οπτική εξακρίβωση της αντιστοιχίας μεταξύ των πιστοποιητικών ή εμπορικών εγγράφων ή άλλων εγγράφων που συνοδεύουν ζώο ή ζωικό προϊόν ή αποστολές ζώων ή ζωικών προϊόντων καθώς και της παρουσίας και της αντιστοιχίας σημάτων που τίθενται στα ζώα, με τα εν λόγω πιστοποιητικά και έγγραφα·

«έμπορος» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο·

«ενδοκοινοτικό εμπόριο» σημαίνει τις εμπορικές συναλλαγές ζώων και ζωικών προϊόντων μεταξύ των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει τη διάθεσή τους στην εγχώρια αγορά μέχρι του σταδίου του λιανεμπορίου·

«εντεταλμένος κτηνίατρος» σημαίνει ιδιώτη κτηνίατρο, στον οποίο εγγράφως έχει ανατεθεί, σύμφωνα με το άρθρο 30, από το Διευθυντή, η διενέργεια οποιωνδήποτε καθορισμένων κτηνιατρικών ελέγχων και ο οποίος, κατά την άσκηση των εν λόγω ελέγχων, θα θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ως επίσημος κτηνίατρος·

«επαρχιακός κτηνιατρικός λειτουργός» σημαίνει τον επίσημο κτηνίατρο που έχει την ευθύνη της εφαρμογής και άσκησης των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της Αρμόδιας Αρχής σε κάθε διοικητική επαρχία·

«Επίσημο Κτηνιατρικό Εργαστήριο» σημαίνει το εργαστήριο που λειτουργεί υπό την ευθύνη των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και περιλαμβάνει οποιοδήποτε εργαστήριο στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό με το οποίο οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν σύμβαση ή συμφωνία εργαστηριακής εξυπηρέτησης·

«επίσημος κτηνίατρος» σημαίνει οποιοδήποτε κτηνίατρο που υπηρετεί στην Αρμόδια Αρχή·

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· «επιχείρηση» σημαίνει τις εκμεταλλεύσεις και εγκαταστάσεις· «ζώα» σημαίνει όλα τα θηλαστικά ζώα, πτηνά, ερπετά, ωφέλιμα έντομα, ιχθύες, οστρακόδερμα και μαλάκια, περιλαμβανομένων του σπέρματος, των ωαρίων, των εμβρύων ή άλλου αναπαραγωγικού υλικού των ζώων αυτών

«κέντρο συγκέντρωσης» σημαίνει κάθε χώρο συμπεριλαμβανομένων των εκμεταλλεύσεων, των κέντρων συλλογής και των αγορών, στον οποίο συγκεντρώνονται από διάφορες εκμεταλλεύσεις ζώα για τη σύσταση αποστολών ζώων που προορίζονται για το εμπόριο·

«κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία» σημαίνει το σύνολο των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι οποίες, με τη μορφή κανονισμών, οδηγιών και αποφάσεων, ρυθμίζουν θέματα κτηνιατρικής φύσης και στοχεύουν στην προστασία της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας στην εσωτερική αγορά και είναι δεσμευτική για όλα τα κράτη μέλη·

«κράτος μέλος» σημαίνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης· «κτηνιατρική νομοθεσία» σημαίνει το σύνολο της εκάστοτε σε ισχύ στη Δημοκρατία, εναρμονιστικής και μη, πρωτογενούς και δευτερογενούς, νομοθεσίας που ρυθμίζει ειδικά θέματα κτηνιατρικής φύσης και στοχεύει στην προστασία της υγείας και ευημερίας των ζώων και της δημόσιας υγείας, καθώς και την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων και τις εξουσίες και αρμοδιότητες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, να επιλαμβάνονται ζητημάτων κτηνιατρικής φύσης·

«κτηνιατρικός έλεγχος» σημαίνει φυσικό έλεγχο, έλεγχο ταυτότητας, έλεγχο εγγράφων καθώς και κάθε διαδικασία ή διοικητική πράξη που αφορά ζώα και ζωικά προϊόντα, εδώδιμα ή μη, και αποβλέπει άμεσα ή έμμεσα στη διασφάλιση της προστασίας της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας·

«κτηνιατρικός επιθεωρητής» σημαίνει τον υπάλληλο, που εργοδοτείται από την Αρμόδια Αρχή, ως κτηνιατρικός επιθεωρήτης·

«πιστοποιητικά» σημαίνει τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά, έγγραφα ή άλλα εμπορικά έγγραφα που συνοδεύουν τα ζώα ή τα ζωικά προϊόντα, τα οποία εκδίδονται, από την Αρμόδια Αρχή ή την αντίστοιχη αρμόδια αρχή της χώρας αποστολής ή παραγωγής, ανάλογα με την περίπτωση, για σκοπούς πιστοποίησης της υγειονομικής κατάστασης του ζωικού πληθυσμού της χώρας αποστολής, της υγείας των ζώων και της καταλληλότητας των ζωικών προϊόντων για ανθρώπινη ή ζωική κατανάλωση, σύμφωνα με την κτηνιατρική νομοθεσία και την κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία, αντίστοιχα·

«προϊόντα» ή «ζωικά προϊόντα» σημαίνει όλα τα προϊόντα που αποτελούνται εν όλω ή εν μέρει από ιστούς που προέρχονται από ζώα σε οποιαδήποτε μορφή, κατεργασμένα ή ακατέργαστα και περιλαμβάνει το σανό και τα άχυρα·

«Συνοριακός Σταθμός Ελέγχου» σημαίνει τον οποιοδήποτε κατάλληλα εξοπλισμένο και επανδρωμένο σταθμό επιθεώρησης και καθορίζεται από τον Διευθυντή με γνωστοποίηση, δυνάμει των άρθρων 21 και 30, για να ασκούνται οι καθορισμένοι κτηνιατρικοί έλεγχοι σε ζώα και ζωικά προϊόντα, σε σημεία εισόδου στη Δημοκρατία κατά την εισαγωγή τους από τρίτες χώρες·

«τόπος προέλευσης» ή «χώρα προέλευσης» σημαίνει τον τόπο ή τη χώρα από όπου, ανάλογα με την περίπτωση, αποστέλλεται ζώο ή ζωικό προϊόν ή παρτίδες ζώων και ζωικών προϊόντων από τον αποστολέα·

«τόπος προορισμού» ή «χώρα προορισμού» σημαίνει τον τόπο ή χώρα, ανάλογα με τη περίπτωση, προς τον οποίο αποστέλλεται ζώο ή ζωικό προϊόν ή παρτίδες ζώων και ζωικών προϊόντων από τον αποστολέα-

«τρίτη χώρα» σημαίνει οποιαδήποτε χώρα εξαιρουμένων των κρατών μελών και της Δημοκρατίας·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Πεδίο εφαρμογής

3.—(1) Ο παρών Νόμος προδιαγράφει και ρυθμίζει το γενικό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, εξουσιών, δραστηριοτήτων και καθηκόντων της Αρμόδιας Αρχής, κατά την άσκηση των κτηνιατρικών ελέγχων σε ζώα και ζωικά προϊόντα που-

(α) Διατίθενται στην εγχώρια αγορά, στο πλαίσιο του ενδοκοινοτικού εμπορίου, ή

(β) αποστέλλονται από ή προς κράτη μέλη, στο πλαίσιο του ενδοκοινοτικού εμπορίου, ή

(γ) εισάγονται στην Δημοκρατία από τρίτες χώρες, με στόχο την επίτευξη της συμμόρφωσης με τις ποιοτικές και υγειονομικές απαιτήσεις ή προδιαγραφές που προνοούνται στην κτηνιατρική νομοθεσία, καθώς και στην κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στη περίπτωση άσκησης κτηνιατρικών ελέγχων για τα ζώα συντροφιάς, εξαιρουμένων των ιπποειδών, που συνοδεύονται και βρίσκονται υπό την ευθύνη φυσικού προσώπου, νοουμένου ότι δεν έχει, η ενέργεια αυτή, τον χαρακτήρα εμπορικής συναλλαγής.

(3) Άλλες ειδικές εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου δύνανται να καθορίζονται με Διατάγματα.

ΜΕΡΟΣ II ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Αποστολή σε κράτη μέλη και διάθεση στην αγορά ζώων και ζωικών προϊόντων

4.—(1) Το παρόν Μέρος του Νόμου εφαρμόζεται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και στη διάθεση στην εγχώρια αγορά ζώων και ζωικών προϊόντων.

(2) Κανένας δε δύναται να αποστέλλει σε άλλο κράτος μέλος ή να διαθέτει στην εγχώρια αγορά οποιοδήποτε ζώο ή ζώα ή αποστολές ζώων ή ζωικών προϊόντων, εκτός εάν τηρούνται για κάθε ζώο ή ζωικό προϊόν ή αποστολή, ανάλογα, τα πιο κάτω:

(α) Συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού και ικανοποιούν τους υγειονομικούς όρους και τις κτηνιατρικές απαιτήσεις που καθορίζονται στην κτηνιατρική νομοθεσία και στην κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που δεν υπάρχει κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία, που να καλύπτει το συγκεκριμένο κτηνιατρικό θέμα, ο αποστολέας οφείλει να πληροί τις κτηνιατρικές απαιτήσεις αποστολής που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους προορισμού·

(β) συνοδεύονται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά όπως καθορίζεται στα Διατάγματα που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόμου και στην κτηνιατρική νομοθεσία·

(γ) πληρούνται οποιεσδήποτε τυχόν επιπρόσθετες απαιτήσεις του κράτους μέλους προορισμού, όσον αφορά την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία, που έχουν αναγνωρισθεί με ειδική απόφαση της Επιτροπής·

(δ) δεν προέρχονται από περιοχή, επιχείρηση, κέντρο συγκέντρωσης ή οποιοδήποτε άλλο χώρο στον οποίο έχουν επιβληθεί περιορισμοί ή άλλα μέτρα αυτοπροστασίας, βάσει της κτηνιατρικής νομοθεσίας, λόγω της υποψίας ύπαρξης ή της εκδήλωσης ζωικής ασθένειας.

(3) Εάν ο επίσημος κτηνίατρος, κατά τους ελέγχους που διενεργεί στον τόπο προέλευσης, διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, δύναται με ειδοποίηση η οποία επιδίδεται στον αποστολέα, αντιπρόσωπο του ή τον υπεύθυνο για την αποστολή, να απαγορεύσει την αποστολή τους προς κράτος μέλος και να απαιτήσει από το εν λόγω πρόσωπο, να μεταφέρει τα ζώα και ζωικά προϊόντα σε τέτοιο χώρο και να λάβει τέτοια μέτρα, όπως θα καθορίζεται στην ειδοποίηση.

(4) Στη περίπτωση που μετά από την επίδοση της ειδοποίησης ο αποστολέας δεν συμμορφώνεται με τους όρους αυτής, δύναται να κατασχέσει ή να προβεί στις δέουσες ενέργειες για τέτοια κατάσχεση.

Εισαγωγή και διάθεση στην αγορά

5.—(1) Η εισαγωγή ζώων ή ζωικών προϊόντων στο έδαφος της Δημοκρατίας από κράτη μέλη, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού και την κτηνιατρική νομοθεσία που ρυθμίζει ειδικά το θέμα. Κάθε αποστολή που προέρχεται από κράτος μέλος πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά και να πληροί την κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία και τις τυχόν πρόσθετες εγγυήσεις που εγκρίνονται για τη Δημοκρατία, με απόφαση της Επιτροπής.

(2) Κανένα πρόσωπο δε δύναται να εισάγει από ένα κράτος μέλος και να διαθέτει στην εγχώρια αγορά ζώα ή ζωικά προϊόντα, εκτός κι αν συμμορφώνεται με τις κτηνιατρικές απαιτήσεις όπως καθορίζονται στο εδάφιο (1).

(3) Εάν ζώο ή αποστολές ζώων εισάγονται για σφαγή, ο εισαγωγέας οφείλει να προβαίνει σε όλες τις δέουσες ενέργειες, ώστε το ζώο ή τα ζώα να σφαγούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Εάν τα ζώα δεν σφαγούν αμέσως, ο επίσημος κτηνίατρος, δύναται με ειδοποίηση που επιδίδεται στον εισαγωγέα, να διατάξει τον εισαγωγέα να προχωρήσει στην άμεση σφαγή των ζώων.

(4) Στη περίπτωση που ο εισαγωγέας δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της ειδοποίησης που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (3), ο επίσημος κτηνίατρος δύναται να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την κατάσχεση των ζώων.

Μεταφορά

6.—(1) Κανένα πρόσωπο δε μεταφέρει ζώα ή ζωικά προϊόντα από τη Δημοκρατία προς άλλο κράτος μέλος ή από άλλο κράτος μέλος προς τη Δημοκρατία, εκτός εάν το ζώο ή τα ζωικά προϊόντα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα, που απαιτούνται από τον παρόντα Νόμο και από Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή αντίστοιχα ανάλογα πιστοποιητικά ή έγγραφα που συνάδουν με την σχετική κτηνιατρική νομοθεσία και την αντίστοιχη κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία.

(2) Κανένα πρόσωπο δεν παραδίδει ζώο ή ζωικό προϊόν σε διεύθυνση άλλη από αυτή που αναφέρεται στα σχετικά κτηνιατρικά πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα που συνοδεύουν απαραίτητα την αποστολή. Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με την εν λόγω υποχρέωση, ο επίσημος κτηνίατρος δύναται να επιδώσει ειδοποίηση στο πρόσωπο το οποίο φέρεται να είναι υπεύθυνο για τα ζώα ή ζωικά προϊόντα, διατάσσοντάς το να τα μεταφέρει με δικά του έξοδα στη διεύθυνση που προσδιορίζεται στα σχετικά έγγραφα της αποστολής.

(3) Σε περίπτωση που το εν λόγω πρόσωπο δε συμμορφώνεται με τους όρους της ειδοποίησης που επιδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (2), ο επίσημος κτηνίατρος δύναται να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την κατάσχεση των ζώων και ζωικών προϊόντων.

Μητρώο εμπόρων

7.—(1) Κανένας έμπορος δε δύναται να αποστέλλει σε άλλο κράτος μέλος και να εισάγει και διαθέτει στην εγχώρια αγορά ζώα και ζωικά προϊόντα, εκτός κι εάν έχει εγγραφεί, τηρουμένου του άρθρου 9, ως έμπορος που δραστηριοποιείται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, στο μητρώο που προβλέπεται στο εδάφιο (2).

(2) Η Αρμόδια Αρχή τηρεί μητρώο όλων των εμπόρων που αποστέλλουν ζώα και ζωικά προϊόντα σε κράτη μέλη και γενικά όλων των εμπόρων που δραστηριοποιούνται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, σύμφωνα με το εδάφιο (1).

(3) Με την εγγραφή κάθε εμπόρου στο μητρώο, η Αρμόδια Αρχή του χορηγεί αριθμό μητρώου και εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής.

Μητρώο επιχειρήσεων

8.—(1) Καμία επιχείρηση δε δύναται να αποστέλλει σε άλλο κράτος μέλος και να εισάγει και διαθέτει στην εγχώρια αγορά ζώα και ζωικά προϊόντα, εκτός κι εάν έχει εγγραφεί, τηρουμένου του άρθρου 9, ως επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, στο μητρώο που προβλέπεται στο εδάφιο (2).

(2) Η Αρμόδια Αρχή τηρεί μητρώο όλων των επιχειρήσεων που αποστέλλουν ζώα και ζωικά προϊόντα σε κράτη μέλη και γενικά όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, σύμφωνα με το εδάφιο (1):

Νοείται ότι οι εκμεταλλεύσεις και οι εγκαταστάσεις και τα κέντρα γενετικού υλικού, εγγράφονται, αντίστοιχα, σε ξεχωριστές μερίδες του μητρώου.

(3) Με την εγγραφή κάθε επιχείρησης στο μητρώο, η Αρμόδια Αρχή της χορηγεί αριθμό μητρώου και εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής.

Αίτηση για εγγραφή στα μητρώα

9.—(1) Για την εγγραφή στα μητρώα που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο γραπτή αίτηση, η οποία υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη ή υπεύθυνο της επιχείρησης ή τον έμπορο, αντίστοιχα, και απευθύνεται προς το Διευθυντή.

(2) Μόνο επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα με βάση τη λοιπή κτηνιατρική νομοθεσία, δύνανται να εγγραφούν στο μητρώο.

(3) Στην αίτηση πρέπει-

(α) Να παρέχονται πλήρη στοιχεία σχετικά με-

(i) το όνομα ή την επωνυμία του εμπόρου ή της επιχείρησης,

(ii) τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του νόμιμου εκπρόσωπου του εμπόρου ή της επιχείρησης,

(iii) την έδρα και διεύθυνση του εμπόρου ή της επιχείρησης,

(iν) τη συγκεκριμένη δραστηριότητα του εμπόρου ή της επιχείρησης, και ότι άλλο κρίνεται σκόπιμο για την πλήρη καταγραφή τους,

(β) να προσδιορίζονται τα υποστατικά, οι τεχνικές εγκαταστάσεις, οι αποθήκες και οι άλλοι χώροι που χρησιμοποιεί ο έμπορος ή η επιχείρηση, τα οποία πρέπει να πληρούν τις εξειδικευμένες διατάξεις της κτηνιατρικής νομοθεσίας, και

(γ) να συνοδεύεται από όλα τα σχετικά πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, στοιχεία και πληροφορίες, και ειδικά στην περίπτωση της επιχείρησης από θεωρημένο αντίγραφο της έγκρισης λειτουργίας της ή εγγραφής της που δίδεται ή εγκρίνεται βάσει της κτηνιατρικής νομοθεσίας:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να διατάξει επιθεωρήσεις των εν λόγω επιχειρήσεων με σκοπό να επιβεβαιωθεί ότι πληρούν τους όρους εγγραφής τους στο μητρώο, και ειδικά ότι πληρούν τις διατάξεις των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3Α) Η Αρμόδια Αρχή διενεργεί την εγγραφή της επιχείρησης στο μητρώο εντός περιόδου τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής αίτησης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή δεν απαντήσει στον αιτητή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών δεν θεωρείται ότι η επιχείρηση έχει καταχωριστεί στο μητρώο και δεν επιτρέπεται η εμπορία ζωικών προϊόντων από αυτή.

(4) Η εγγραφή στα μητρώα γίνεται εφόσον ο Διευθυντής ικανοποιηθεί, με βάση τα υποβαλλόμενα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, στοιχεία και πληροφορίες, ότι συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονται, στον παρόντα Νόμο.

(5) Έμπορος ή επιχείρηση διαγράφεται από το αντίστοιχο μητρώο, για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 10, από το Διευθυντή με σχετική γραπτή ειδοποίηση σε οποιοδήποτε χρόνο.

Διαγραφή από τα Μητρώα

10.—(1) Ο Διευθυντής, τηρουμένου του εδαφίου (2), διαγράφει οποιοδήποτε έμπορο ή επιχείρηση από το αντίστοιχο μητρώο, για οποιουσδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

(α) Αν έπαυσαν να πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής στο μητρώο που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο·

(β) αν η εγγραφή έχει εξασφαλισθεί με δόλο, ψευδή δήλωση ή απόκρυψη ουσιώδους γεγονότος που έγινε εν γνώσει του δικαιούχου·

(γ) αν ο εγγεγραμμένος στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 7 έμπορος ή ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος εγγεγραμμένης στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 8, επιχείρησης, χωρίς εύλογη αιτία παραλείπουν να συμμορφωθούν ή επιτρέπουν ή ανέχονται με οποιοδήποτε τρόπο παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης που επιβάλλεται με βάσει τον παρόντα Νόμο, τους Κανονισμούς και τα Διατάγματα που εκδίδονται βάσει αυτού.

(2) Ο Διευθυντής προειδοποιεί περί της προθέσεως διαγραφής με ειδοποίηση, η οποία αναφέρει τους λόγους της ενδεχόμενης διαγραφής και παρέχει το δικαίωμα στον έμπορο ή την επιχείρηση να εκθέσει τις απόψεις του, εντός δέκα ημερών από την ημέρα επίδοσης της εν λόγω ειδοποίησης. Ο Διευθυντής επανεξετάζει το ενδεχόμενο διαγραφής λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του εμπόρου ή της επιχείρησης.

Υποχρέωση τήρησης αρχείων

11.—(1) Κάθε έμπορος εγγεγραμμένος στο μητρώο υποχρεούται να τηρεί αρχείο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, όλων των παραδόσεων και παραλαβών ζώων και ζωικών προϊόντων, και στη περίπτωση που μία αποστολή μοιράζεται ή διασπάται ή προστίθεται ή αναμιγνύεται με άλλες, οφείλει να τηρεί στοιχεία και για τους διαφορετικούς τελικούς προορισμούς των ζώων και ζωικών προϊόντων. Τα στοιχεία αυτά θα φυλάσσονται για δώδεκα τουλάχιστο μήνες από την άφιξη της κάθε αποστολής.

(2) Κάθε επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί αρχείο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο να καταγράφεται κάθε κίνηση ζώων ή ζωικών προϊόντων από και προς αυτή. Τα στοιχεία αυτά θα φυλάσσονται για δώδεκα τουλάχιστο μήνες από την άφιξη της κάθε αποστολής.

Έλεγχος στον τόπο προορισμού

12.—(1) Ο επίσημος κτηνίατρος ελέγχει στον τόπο προορισμού, δειγματοληπτικά και χωρίς διακρίσεις, τα ζώα και ζωικά προϊόντα που εισάγονται στη Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος, ώστε να μπορεί να επιβεβαιώσει ότι όλοι οι όροι των σχετικών προνοιών του παρόντος Νόμου, τω δυνάμει αυτού εκδοθέντων Διαταγμάτων και της κτηνιατρικής νομοθεσίας τηρούνται.

(2) Ο επίσημος κτηνίατρος δύναται, οπουδήποτε και κατά οποιοδήποτε χρόνο, να διενεργεί κτηνιατρικούς ελέγχους, σε όλα τα ζώα και ζωικά προϊόντα που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος καθώς και σε όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, ειδικά δε, εάν έχει πληροφορίες ότι ενδεχομένως υπάρχει παραβίαση των προνοιών του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Διαταγμάτων.

(3) Οι εξουσίες του επίσημου κτηνίατρου, που προβλέπονται στο άρθρο 31, και οι κτηνιατρικοί έλεγχοι ασκούνται, δυνάμει του παρόντος άρθρου, από τη στιγμή εισόδου των ζώων και ζωικών προϊόντων στη Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος, μέχρι την άφιξη τους στον τελικό προορισμό τους.

Υποχρεώσει; σχετικές με την άφιξη παρτίδας

13.—(1) Κανένα πρόσωπο δεν παραλαμβάνει και δεν αποδέχεται ζώο ή αποστολές ζώων ή ζωικών προϊόντων εξαιρουμένων των καταχωρημένων, όπως προβλέπεται στον περί της Βελτίωσης των Ζώων Νόμο του 2001, ίππων, εκτός εάν ο εισαγωγέας ή ο αποστολέας έχουν ειδοποιήσει γραπτώς, την Αρμόδια Αρχή, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ώρες προηγουμένως, για τον αριθμό, το είδος, το κράτος μέλος προέλευσης, την υπολογισμένη ώρα άφιξης και τον τελικό προορισμό της παρτίδας.

(2) Ο παραλήπτης των αποστολών ζώων και ζωικών προϊόντων οφείλει να φυλάσσει όλα τα πιστοποιητικά, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, για δώδεκα μήνες από την ημερομηνία άφιξής τους.

Διόρθωση πιστοποιητικών

14.—(1) Στην περίπτωση που παρατηρούνται παραλείψεις στα έγγραφα και πιστοποιητικά που συνοδεύουν τα ζώα ή ζωικά προϊόντα, ο επίσημος κτηνίατρος δε διατάσσει την επιστροφή των ζώων ή ζωικών προϊόντων, χωρίς προηγουμένως να δώσει την ευκαιρία στον ιδιοκτήτη ή αποστολέα από κράτος μέλος ή τον εισαγωγέα ή το άτομο που φέρεται ως υπεύθυνο για αυτά να επανορθώσει, επιδίδοντάς του σχετική ειδοποίηση με την οποία του ζητά να προσκομίσει τα σωστά έγγραφα εντός περιόδου επτά ημερών και παράλληλα δύναται να περιορίσει τα ζώα ή προϊόντα, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται σε αυτή.

(2) Στην περίπτωση που το πρόσωπο που φέρεται ως υπεύθυνο, δε συμμορφωθεί με την υπό του εδαφίου (1) προβλεπόμενη ειδοποίηση, ο επίσημος κτηνίατρος, δύναται να διατάξει την κατάσχεση των ζώων και των ζωικών προϊόντων με τους όρους που αυτή προσδιορίζει.

Αποστολές που δεν πληρούν τους όρους εισαγωγής από κράτη μέλη και διάθεσης στην εγχώρια αγορά

15.—(1) Εάν ο επίσημος κτηνίατρος διαπιστώσει ή έχει υποψίες παρουσίας, σε ζώα ή τα ζωικά προϊόντα που έχουν εισαχθεί από άλλο κράτος μέλος, παραγόντων υπεύθυνων για ασθένειες ή ζωονόσους ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας που είναι δυνατό να προκαλέσει ζημία σε ζώα ή ανθρώπους ή ότι τα ζώα ή τα ζωικά προϊόντα προέρχονται από περιοχή μολυσμένη από επιζωοτική ασθένεια, δύναται να απαιτήσει από τον ιδιοκτήτη ή αποστολέα ή εισαγωγέα ή το πρόσωπο που φέρεται ως υπεύθυνο, με γραπτή ειδοποίησή του-

(α) Να κατακρατήσει τα εισαχθέντα ζώα και ζωικά προϊόντα και στην περίπτωση αυτή να τα περιορίσει και να αποτρέψει την επαφή τους με άλλα ζώα ή ζωικά προϊόντα, σε χώρο που προσδιορίζεται στην ειδοποίηση και να λάβει επιπρόσθετα, οποιαδήποτε άλλα μέτρα κρίνονται αναγκαία, με σκοπό να αποφευχθεί η είσοδος στο έδαφος της Δημοκρατίας οποιασδήποτε ασθένειας, ή

(β) να σφάξει τα ζώα του αμέσως, ή να τα σφάξει και να τα καταστρέψει ή στην περίπτωση ζωικών προϊόντων να τα καταστρέψει όπως καθορίζεται στην ειδοποίηση.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), εάν ο επίσημος κτηνίατρος γνωρίζει ή υποπτεύεται ότι σε ζώο ή ζωικό προϊόν δεν έχουν διενεργηθεί οι κτηνιατρικοί έλεγχοι και δεν πληρούνται γενικά οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, δύναται εάν οι υγειονομικές συνθήκες και οι συνθήκες ευημερίας των ζώων το επιτρέπουν, να δώσει στον ιδιοκτήτη ή αποστολέα ή εισαγωγέα ειδοποίηση με την οποία να του προσφέρονται οι εξής επιλογές:

(α) Εάν η αιτία της μη συμμόρφωσης είναι η παρουσία καταλοίπων πέρα του επιτρεπόμενου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εφαρμόζονται οι πρόνοιες της ειδικής κτηνιατρικής νομοθεσίας και στην περίπτωση που δε γίνεται τέτοια μείωση να λάβει τα μέτρα που προνοούνται στην εν λόγω νομοθεσία,

(β) να σφάξει τα ζώα ή να καταστρέψει τα ζωικά προϊόντα σύμφωνα με τις πρόνοιες και υπό τους όρους που προσδιορίζονται στην κτηνιατρική νομοθεσία,

(γ) να επιστρέψει τα ζώα ή τα ζωικά προϊόντα στο κράτος μέλος προέλευσης, με την έγκριση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους αποστολής, αφού επιδοθεί προηγουμένως σχετική ειδοποίηση προς κάθε κράτος μέλος, από το οποίο το φορτίο θα περάσει υπό διαμετακόμιση.

Προσωρινή απαγόρευση εισαγωγής από κράτος μέλος

16.—(1) Όταν η Αρμόδια Αρχή κατ' επανάληψη διαπιστώσει κατά την άσκηση των κτηνιατρικών ελέγχων που διεξάγονται, ότι σε σχέση με αποστολές που προέρχονται από κράτος μέλος δεν τηρούνται πρόνοιες της κοινοτικής κτηνιατρικής νομοθεσίας, ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του εν λόγω κράτους μέλους.

(2) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή κρίνει ότι, μετά την ενημέρωση που γίνεται με βάση το εδάφιο (1), δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία, από το κράτος μέλος αποστολής ή ότι είναι ανεπαρκή, ενημερώνει περί αυτού την Επιτροπή, η οποία ζητά τη γνώμη ενός ή περισσότερων κτηνιατρικών εμπειρογνωμόνων, που διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες, και εάν κριθεί αναγκαίο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 35.

(3) Η Αρμόδια Αρχή δύναται, να απαγορεύσει προσωρινά την εισαγωγή στο έδαφος της Δημοκρατίας, ζώων και ζωικών προϊόντων που προέρχονται από το κράτος μέλος που προβλέπεται στο εδάφιο (1), κοινοποιώντας και ενημερώνοντας πάραυτα την Επιτροπή και σε συνεννόηση με αυτή.

Υποχρέωση συνεργασίας της Αρμόδιας Αρχής με κράτη μέλη

17. Εάν η αρμόδια υπηρεσία κράτους μέλους προορισμού ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή, ότι διαπιστώνει κατ' επανάληψη ότι σε αποστολές που προέρχονται από τη Δημοκρατία δεν τηρούνται οι διατάξεις της κοινοτικής κτηνιατρικής νομοθεσίας, η Αρμόδια Αρχή οφείλει να διερευνήσει το ζήτημα και να κοινοποιήσει στην αρμόδια υπηρεσία του εν λόγω κράτους μέλους, τις αποφάσεις και τα μέτρα που λαμβάνει επί τούτου, καθώς και την αιτιολόγησή τους. Εάν δε, κριθεί αναγκαίο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 35.

ΜΕΡΟΣ III ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
Εισαγωγές από τρίτες χώρες

18. Το παρόν μέρος εφαρμόζεται σε σχέση με ζώα και ζωικά προϊόντα που εισάγονται στο έδαφος της Δημοκρατίας-

(α) Από οποιαδήποτε τρίτη χώρα, ή

(β) από άλλο κράτος μέλος στην περίπτωση που τα ζώα ή ζωικά προϊόντα προέρχονται από τρίτη χώρα και το εν λόγω κράτος μέλος δεν άσκησε τους κτηνιατρικούς ελέγχους που προνοούνται στην κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία για τη θέση του εν λόγω ζώου ή προϊόντος σε καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όροι εισαγωγής από τρίτες χώρες

19.—(1) Κανένα πρόσωπο δεν εισάγει στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα ζώα ή ζωικά προϊόντα-

(α) Είτε για να διατεθούν στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και στη Δημοκρατία, είτε για να επανεξαχθούν σε άλλο κράτος μέλος εκτός κι αν πληρούνται οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(β) είτε για επανεξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, σε τρίτη χώρα, εκτός εάν η διαμετακόμιση αυτή έχει προηγουμένως εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από το Διευθυντή,

χωρίς να-

(αα) προέρχονται από τρίτες χώρες ή τμήματα τρίτων χωρών και από τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις των τρίτων χωρών που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που συντάσσεται από την Επιτροπή, όπως καθορίζεται στο άρθρο 20,

(ββ) έχουν υποβληθεί στους κτηνιατρικούς ελέγχους που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και τα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(γγ) εισέλθουν μέσω Συνοριακού Σταθμού, σύμφωνα με το άρθρο 21.

(2) Εάν ζώο ή ζώα εισάγονται για σφαγή, ο εισαγωγέας διασφαλίζει ότι η σφαγή λαμβάνει χώρα πάραυτα, και εάν η σφαγή δε γίνει αμέσως, χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση, ο επίσημος κτηνίατρος δύναται με ειδοποίηση, η οποία επιδίδεται στον εισαγωγέα, να διατάξει τη σφαγή τους, με καθορισμένο σε αυτή τρόπο.

Κατάλογοι τρίτων χωρών από όπου είναι δυνατή η εισαγωγή

20.—(1) Ζώα ή ζωικά προϊόντα δύνανται, τηρουμένου του εδαφίου (2), να εισάγονται μόνο από τις τρίτες χώρες ή τα τμήματά τους που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που συντάσσεται από την Επιτροπή και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

(2) Ζώα ή ζωικά προϊόντα δύνανται, τηρουμένου του εδαφίου (1) να εισάγονται μόνο από τις εγκεκριμένες ή εγγεγραμμένες από τις αρχές των τρίτων χωρών, επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται σε ειδικό κατάλογο που συντάσσεται από την Επιτροπή, και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στις περιπτώσεις όπου τέτοιος κατάλογος τηρείται για τη σχετική με την επιχείρηση και το είδος της επιχείρησης δραστηριότητα.

Συνοριακοί Σταθμοί Ελέγχου

21.—(1) Κανένας δεν εισάγει ζώο ή ζωικό προϊόν ή παρτίδες ζώων ή ζωικών προϊόντων από τρίτες χώρες, τηρουμένου του άρθρου 20, εκτός κι αν αυτά παρουσιάζονται στους Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου, στους καθορισμένους χώρους στο λιμένα ή αερολιμένα, όπου το προϊόν φτάνει με σκοπό να διεξαχθούν όλοι οι νενομισμένοι έλεγχοι.

(2) Ο Διευθυντής με γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 30, καθορίζει τους Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου που λειτουργούν σε σημεία εισόδου ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο στη Δημοκρατία. Η λειτουργία και η οργάνωση των εν λόγω Συνοριακών Σταθμών Ελέγχου διέπεται από Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, ζώα ή ζωικά προϊόντα δύνανται κατά την άφιξή τους να τοποθετηθούν σε άλλο χώρο που καθορίζεται για σκοπούς διενέργειας των ελέγχων που προνοούνται στον παρόντα Νόμο και στα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού, σύμφωνα με απόφαση του Διευθυντή, η οποία γνωστοποιείται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο Διευθυντής ορίζει επίσημους κτηνίατρους, για να ασκούν καθήκοντα υπεύθυνου κτηνιάτρου στους Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου που λειτουργούν υπό την ευθύνη της Αρμόδιας Αρχής.

(4) Ο επίσημος κτηνίατρος, που ορίζεται να ασκεί καθήκοντα υπεύθυνου του Συνοριακού Σταθμού Ελέγχου, σύμφωνα με το εδάφιο (3), ενεργεί με δική του ευθύνη και κρίση και αναλαμβάνει την πραγματική ευθύνη των ελέγχων.

(5) Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εισόδου ζώου ή ζώικου προϊόντος ή παρτίδων ζώων ή ζωικών προϊόντων στη Δημοκρατία δύνανται να καθορίζονται με Διατάγματα.

Είσοδος από σημείο εκτός του Συνοριακού Σταθμού Ελέγχου

22.—(1) Οι τελωνειακές αρχές, στα σημεία εισόδου στη Δημοκρατία τα οποία δε διαθέτουν Συνοριακό Σταθμό Ελέγχου, σε περίπτωση εισαγωγής ζώων ή ζωικών προϊόντων, οφείλουν να-

(α) Ενημερώνουν πάραυτα τον επαρχιακό κτηνιατρικό λειτουργό υπό την ευθύνη του οποίου βρίσκεται γεωγραφικά, το σημείο εισόδου,

(β) κατακρατήσουν τα ζώα ή ζωικά προϊοντα αναμένοντας την απόφαση του επαρχιακού κτηνιατρικού λειτουργού, και

(γ) μην επιτρέψουν την έξοδο ζώων ή ζωικών προϊόντων από το σημείο εισόδου, εκτός εάν η έξοδος έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς προς τούτο, από τον επαρχιακό κτηνιατρικό λειτουργό.

(2) Σε περίπτωση εισαγωγής ζώων ή ζωικών προϊόντων μέσω σημείου εισόδου όπου δε λειτουργεί Συνοριακός Σταθμός Ελέγχου ή χώρος εγκεκριμένος για τη διενέργεια των κτηνιατρικών ελέγχων για το συγκεκριμένο ζώο ή προϊόν, ο επαρχιακός κτηνιατρικός λειτουργός υπό την ευθύνη του οποίου βρίσκεται το σημείο εισόδου, δύναται αξιολογώντας την επικινδυνότητα της κατάστασης για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία με γραπτή ειδοποίηση, να απαιτήσει από τον ενδιαφερόμενο για το φορτίο-

(α) Την καταστροφή ή τη σφαγή των ζώων, ή

(β) την επανεξαγωγή, ή

(γ) τη μετακίνηση των ζώων ή της παρτίδας ζώων ή ζωικών προϊόντων υπό τελωνειακή δέσμευση και την παρουσίασή της στον πλησιέστερο Συνοριακό Σταθμό Ελέγχου ή χώρο εγκεκριμένο για το σκοπό αυτό, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Αρμόδιας Αρχής και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να καταστρέψει τα ζώα ή ζωικά προϊόντα.

(3) Στην περίπτωση που το πρόσωπο δε συμμορφώνεται με τους όρους της ειδοποίησης, που προβλέπονται στο εδάφιο (2), ο επίσημος κτηνίατρος δύναται να διατάξει την καταστροφή των ζωικών προϊόντων ή τη σφαγή των ζώων. Η Αρμόδια Αρχή δικαιούται να ανακτήσει τα έξοδα καταστροφής ή σφαγής που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου.

Υποχρέωση ειδοποίησης

23. Οποιοσδήποτε προτίθεται να εισάξει ζώο ή ζωικό προϊόν οφείλει να ειδοποιήσει γραπτώς για την πρόθεσή του αυτή το Συνοριακό Σταθμό Ελέγχου στο λιμένα ή αερολιμένα στον οποίο συγκεκριμένα πρόκειται να φθάσει το ζώο ή το προϊόν, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ώρες προτού λάβει χώρα τέτοια άφιξη και οφείλει στην ειδοποίησή του να αναφέρει-

(α) Στην περίπτωση ζώων, τον αριθμό, το είδος, τη χώρα προέλευσης και την υπολογιζόμενη ώρα άφιξης στο Συνοριακό Σταθμό Ελέγχου,

(β) στην περίπτωση ζωικών προϊόντων, την ποσότητα, τον τύπο, τη χώρα προέλευσης και την υπολογιζόμενη ώρα άφιξης στο Συνοριακό Σταθμό Ελέγχου.

Έξοδος από Συνοριακό Σταθμό Ελέγχου

24.—(1) Κανένα πρόσωπο δε δύναται να μετακινήσει ζώο ή ζωικό προϊόν από-

(α) Συνοριακό Σταθμό Ελέγχου, ή

(β) το χώρο που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 και 30, ή

(γ) τις τελωνειακές αποθήκες αποταμίευσης, όπου φυλάσσονται σύμφωνα με την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία, ή

(δ) στην περίπτωση ζώων, το κέντρο ή τις εγκαταστάσεις απομόνωσης, εκτός και αν έχει εγκριθεί η μετακίνηση αυτή από τον επίσημο κτηνίατρο του Συνοριακού Σταθμού Ελέγχου με πιστοποιητικό, το οποίο βεβαιώνει ότι όλοι οι νενομισμένοι έλεγχοι έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού και οποιασδήποτε άλλης σχετικής κτηνιατρικής νομοθεσίας.

(2) Ο επίσημος κτηνίατρος κατά το χρόνο άφιξης αποστολής ζώων ή ζωικών προϊόντων, η οποία πρόκειται να καταλήξει σε διαφορετικούς προορισμούς, εκδίδει πιστοποιημένα γνήσια αντίγραφα του πρωτότυπου εγγράφου που συνοδεύει την παρτίδα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ακολουθούν κάθε τμήμα της αρχικής αποστολής μέχρι τον τελικό τους προορισμό.

(3) Κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει ως πρωτότυπο το αντίγραφο του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο εδάφιο (2).

Παρτίδες που δεν πληρούν τους όρους εισαγωγής

25.—(1) Όταν από τους ελέγχους που διενεργούνται στο Συνοριακό Σταθμό Ελέγχου προκύπτει ότι τα ζώα ή τα ζωικά προϊόντα δεν πληρούν τούς όρους που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ζώων ή η δημόσια υγεία ο επίσημος κτηνίατρος με ειδοποίησή του, την οποία επιδίδει στον εισαγωγέα, απαιτεί από το πρόσωπο αυτό, εντός της καθοριζόμενης σε αυτή εύλογης προθεσμίας-

(α) Στην περίπτωση ζώων να-

(i) μεριμνήσει για τη σταύλιση, τη διατροφή και το πότισμα των ζώων, ή

(ii) τα τοποθετήσει τα ζώα σε χώρο απομόνωσης ή σε άλλο χώρο όπως καθορίζεται στη γνωστοποίηση και να λάβει οποιαδήποτε άλλα μέτρα με σκοπό να αποφευχθεί η εισαγωγή στη Δημοκρατία της ασθένειας και η διάδοσή της, ή

(iii) επανεξάγει τα ζώα εκτός της Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον οι συνθήκες υγιεινής και ευημερίας των ζώων το επιτρέπουν

(β) στην περίπτωση ζωικών προϊόντων να-

(i) κατακρατήσει τα ζωικά προϊόντα, ή

(ii) επανεξάγει τα ζωικά προϊόντα εκτός της Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον οι συνθήκες υγιεινής των ζωικών προϊόντων το επιτρέπουν.

(2) Ο επίσημος κτηνίατρος πριν επιβάλει οποιοδήποτε από τα μέτρα που προβλέπονται στο εδάφιο (1), λαμβάνει υπόψη, τις απόψεις του εισαγωγέα ή του αντιπρόσωπου του.

(3) Εάν τα ζώα ή ζωικά προϊόντα επανεξαχθούν σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (1), ο επίσημος κτηνίατρος ακυρώνει το πιστοποιητικό ή άλλα έγγραφα που ενδεχομένως συνοδεύουν την απορριφθείσα αποστολή.

(4) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το εδάφιο (1) ο επίσημος κτηνίατρος δύναται να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχονται σύμφωνα με το άρθρου 26.

(5) Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για αποστολή που δεν πληροί τους όρους εισαγωγής, δύνανται να καθορίζονται με Διατάγματα.

Αποστολές που δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των ζώων ή τη δημόσια υγεία και έξοδα

26.—(1) Όταν οι έλεγχοι που διενεργούνται σε χώρο απομόνωσης ή σε Συνοριακό Σταθμό Ελέγχου αποδεικνύουν, ότι αποστολή ζώων ή ζωικών προϊόντων, ενδεχομένως, θέτει ή είναι δυνατό να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων ο επίσημος για το συγκεκριμένο χώρο κτηνίατρος δύναται πάραυτα, να διατάξει την κατάσχεση και καταστροφή των ζωικών προϊόντων ή τη σφαγή των ζώων, ανάλογα.

(2) Τα έξοδα για τη σφαγή, καταστροφή, αποθήκευση ή μεταφορά των ζώων ή ζωικών προϊόντων που προκύπτουν από την εφαρμογή του εδαφίου (1) βαρύνουν τον εισαγωγέα ή τον εκπρόσωπο του για την αποστολή.

(3) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να ανακτήσει τις δαπάνες που κατέβαλε η ίδια για την καταστροφή ή σφαγή που προβλέπεται στο εδάφιο (1), από τον εισαγωγέα ή τον εκπρόσωπο του.

Εισαγωγή από τρίτες χώρες όταν οι κτηνιατρικοί έλεγχοι διενεργήθηκαν σε άλλο κράτος μέλος

27. Στη περίπτωση που αποστολή ζώων ή ζωικών προϊόντων προέρχεται από τρίτη χώρα, αλλά οι έλεγχοι έχουν διενεργηθεί σε άλλο κράτος μέλος, κανένα πρόσωπο δε δύναται να εισάγει στο έδαφος της Δημοκρατίας ζώα ή ζωικά προϊόντα, εκτός κι αν-

(α) Η αποστολή συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο επιβεβαιώνει ότι όλοι οι έλεγχοι διενεργήθηκαν σε σημείο εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από άλλο κράτος μέλος, όπως καθορίζεται στην κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία, και

(β) από πιστοποιημένο αντίγραφο του πρωτότυπου πιστοποιητικού από τη τρίτη χώρα ή άλλων, συνοδευτικών της αποστολής εγγράφων που εκδόθηκαν από την εν λόγω τρίτη χώρα.

Απαγόρευση εισαγωγής από τρίτη χώρα

28.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, ο Διευθυντής, δύναται να απαγορεύσει την εισαγωγή ζώων και ζωικών προϊόντων, είτε αυτό εισάγεται άμεσα είτε διαμέσου άλλου κράτους μέλους και, είτε προέρχεται από το σύνολο τρίτης χώρας είτε από τμήμα της επικράτειάς της, σε περίπτωση που εκδηλώνεται ή εξαπλώνεται σε τρίτη χώρα μεταδοτική ασθένεια ζώων ή όταν είναι δυνατόν, να μεταδοθεί με την εισαγωγή ζώων ή ζωικών προϊόντων και να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία στη Δημοκρατία και στα κράτη μέλη ή σε περίπτωση που την απαγόρευση αυτή υπαγορεύει οποιοσδήποτε άλλος λόγος σχετικός με την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία. Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή για τα μέτρα που λαμβάνει με βάση το παρόν εδάφιο.

(2) Εάν η τρίτη χώρα μετά τους επιτόπιους ελέγχους από εμπειρογνώμονες της Επιτροπής, δε λάβει τα μέτρα που κρίνονται ως απαραίτητα, η Δημοκρατία συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Επιτροπής που λαμβάνονται επί τούτου.

(3) Η επανάληψη των εισαγωγών από τη τρίτη χώρα που αναφέρεται στα εδάφια (1) και (2), επιτρέπεται από την Αρμόδια Αρχή, μετά από απόφαση της Επιτροπής.

ΜΕΡΟΣ IV ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Αρμοδιότητες και εξουσίες της Αρμόδιας Αρχής

29.—(1) Η Αρμόδια Αρχή, για σκοπούς του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία και αρμοδιότητα να-

(α) Ασκεί τους κτηνιατρικούς ελέγχους που ασκούνται σε ζώα ή ζωικά προϊόντα για σκοπούς ενδοκοινοτικού εμπορίου και εισαγωγών από τρίτες χώρες ζώων και ζωικών προϊόντων,

(β) εγγράφει σε μητρώα τους εμπόρους και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο,

(γ) διενεργεί επιθεωρήσεις και τους έλεγχους που πρέπει να γίνονται σε επιχειρήσεις και εμπόρους, ώστε να διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(δ) ελέγχει τις εξαγωγές, εισαγωγές και μετακινήσεις στο εσωτερικό ζώων, ζωικών προϊόντων, οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων και ανθρώπων, με σκοπό να αποτρέπεται η διασπορά ασθενειών των ζώων και η διακίνηση και διάθεση στην αγορά ζωικών προϊόντων, επικίνδυνων για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία,

(ε) απαγορεύει ή να ρυθμίζει την εισαγωγή και την εκφόρτωση από πλοίο ή αεροσκάφος ζώων, πτωμάτων ζώων, ζωικών προϊόντων, υποπροϊόντων και παρασκευασμάτων βιολογικών προϊόντων που έχουν σχέση με την υγεία των ζώων, και ζωοτροφών ζωικής και φυτικής προέλευσης, στρωμνής ζώων, κόπρου και οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων που μπορεί να μεταδώσουν ζωική ασθένεια και γενικά να εφαρμόζει οποιαδήποτε μέτρα για την κατά πάντα τρόπο παρεμπόδιση της εισόδου ή και εξάπλωσης στη Δημοκρατία οποιασδήποτε ασθένειας προσβάλλει τα ζώα,

(στ) εκδίδει πιστοποιητικά που αφορούν θέματα των αρμοδιοτήτων της, όπου αυτό προβλέπεται ή κρίνεται σκόπιμο,

(ζ) προσδιορίζει τα μέτρα αυτοπροστασίας που δύνανται να λαμβάνονται ανάλογα με την επιζωοτιολογική κατάσταση που επικρατεί στο κράτος μέλος ή στην τρίτη χώρα προέλευσης,

(η) εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας, έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τους κτηνιατρικούς ελέγχους που ασκούνται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και στις εισαγωγές από τρίτες χώρες ζώων και ζωικών προϊόντων, καθώς και των διεθνών υποχρεώσεων της Δημοκρατίας στον τομέα αυτό.

(2) Ειδικότερες αρμοδιότητες, εξουσίες, δραστηριότητες και καθήκοντα που συντελούν στην υλοποίηση των στόχων του παρόντος Νόμου, δύνανται να ανατίθενται στην Αρμόδια Αρχή δυνάμει Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(3) Η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να επιβάλλει και να εισπράττει τέλη, τα οποία επιβαρύνουν τους εμπόρους και εισαγωγείς, για τους ελέγχους και τις ενέργειες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, όπως αυτά καθορίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με την Οδηγία 96/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1996, για τροποποίηση και κωδικοποίηση της Οδηγίας 85/73/ΕΟΚ για τη χρηματοδότηση των υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων των ζώντων ζώων και ορισμένων ζωικών προϊόντων και για τροποποίηση των Οδηγίων 90/675 και 91/496/ΕΟΚ.

Εξουσίες Διευθυντή

30. Ο Διευθυντής έχει εξουσία να-

(α) Εξουσιοδοτεί επίσημους κτηνίατρους και εντεταλμένους κτηνίατρους να ασκούν τους κτηνιατρικούς ελέγχους και να εφαρμόζουν τις εξουσίες που προκύπτουν από τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(β) εξουσιοδοτεί κτηνίατρους για να ασκούν καθήκοντα εντεταλμένου κτηνίατρου, οι οποίοι υπό την ευθύνη και τις οδηγίες των επίσημων κτηνιάτρων τους συνδράμουν στην άσκηση των κτηνιατρικών ελέγχων και στην εφαρμογή ή εκτέλεση των αποφάσεών τους·

(γ) να καθορίζει με Γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας-

(i) τους γενικούς όρους που διέπουν τις εισαγωγές συγκεκριμένων ειδών ζώων ή και προϊόντων από τρίτες χώρες και ειδικούς όρους που μπορεί να αφορούν εισαγωγές από συγκεκριμένη τρίτη χώρα ή ομάδα τρίτων χωρών, όπως αυτοί καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής,

(ii) τους ειδικούς όρους που διέπουν τις εισαγωγές συγκεκριμένων ειδών ζώων ή και ζωικών προϊόντων από τα κράτη μέλη ή τις τρίτες χώρες, που ισχύουν για λογαριασμό της Δημοκρατίας, στη περίπτωση που δεν τα διέπει κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία ή η ισχύουσα στη Δημοκρατία κτηνιατρική νομοθεσία, όπως αυτοί καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής,

(iii) τους Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου,

(iv) τις επιπρόσθετες εγγυήσεις που πρέπει να παρέχουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, σε σχέση με συγκεκριμένες ασθένειες των ζώων, και

(ν) προσδιορίζει τα μέτρα αυτοπροστασίας που πρέπει να λαμβάνονται, ανάλογα με την επιζωοτιολογική κατάσταση που επικρατεί σε κράτος μέλος ή στην τρίτη χώρα προέλευσης,

(δ) εγκρίνει τη φύλαξη και τοποθέτηση ζώων ή ζωικών προϊόντων σε ειδικούς χώρους εκτός των Συνοριακών Σταθμών Ελέγχου·

(ε) εγκρίνει τη διαμετακόμιση διαμέσου του εδάφους της Δημοκρατίας ζώων και ζωικών προϊόντων

(στ) διορίζει τα μέλη επιτροπών εξέτασης ενστάσεων εναντίον αποφάσεων των επίσημων κτηνιάτρων.

Εξουσία εισόδου και άσκησης κτηνιατρικών ελέγχων

31.—(1) Οι επίσημοι κτηνίατροι και οι εντεταλμένοι κτηνίατροι που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το Διευθυντή με βάση τις παραγράφους (α) και (β) του άρθρου 30, βοηθούμενοι από κτηνιατρικούς επιθεωρητές, έχουν εξουσία ελεύθερης πρόσβασης σε εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις, κέντρα ή οργανισμούς, που ασχολούνται με το εμπόριο ή τις εισαγωγές ζώων και προϊόντων και σε αεροσκάφη και πλοία, με σκοπό την άσκηση των κτηνιατρικών ελέγχων που προνοούνται στον παρόντα Νόμο τους Κανονισμούς και τα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Οι επίσημοι κτηνίατροι που στελεχώνουν τους Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου έχουν εξουσία να ασκούν τους κτηνιατρικούς ελέγχους που προνοούνται στον παρόντα Νόμο, τους Κανονισμούς και τα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού, σε εισαγόμενα ζώα και ζωικά προϊόντα.

(3) Κατά την άσκηση των εξουσιών που του παρέχονται από τον παρόντα Νόμο, ο επίσημος κτηνίατρος, εφαρμόζοντας τους όρους, τις διαδικασίες και τα κριτήρια που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο, δύναται, βοηθούμενος από κτηνιατρικούς επιθεωρητές, να-

(α) Διενεργεί τους κτηνιατρικούς ελέγχους που προνοούνται στον παρόντα Νόμο και τα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού, οι οποίοι περιλαμβάνουν-

(i) έλεγχο των εγγράφων και πιστοποιητικών που συνοδεύουν τα ζώα ή ζωικά προϊόντα,

(ii) έλεγχο ταυτότητας,

(iii) φυσικό έλεγχο,

(iv) οποιεσδήποτε αναγκαίες δειγματοληψίες από ζώα και ζωικά προϊόντα, χωρίς υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε τιμήματος· τα δείγματα αποστέλλονται, όταν κρίνεται αναγκαίο, στο Επίσημο Κτηνιατρικό Εργαστήριο, για τις κατάλληλες εργαστηριακές εξετάσεις, τηρουμένων των σχετικών με τη δειγματοληψία διατάξεων της κτηνιατρικής νομοθεσίας·

(β) επιτρέπει ή να απαγορεύει την τοποθέτηση στο εμπόριο ή την εισαγωγή στη Δημοκρατία ζώων και ζωικών προϊόντων ή να επιβάλλει την εφαρμογή οποιωνδήποτε άλλων μέτρων προβλέπονται σε Διατάγματα που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο·

(γ) εκδίδει κατάλληλα πιστοποιητικά και ειδοποιήσεις όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο και σε Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού και όπου αλλού κρίνεται σκόπιμο·

(δ) καταγγέλλει και να προσάγει στο δικαστήριο, τηρουμένων των οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέα, τους εισαγωγείς ή εμπόρους ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παραβιάζει τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται βάσει αυτού·

(ε) επιβάλλει σε εκμετάλλευση, εγκατάσταση, κέντρο συγκέντρωσης ή οργανισμό, απαγόρευση της δραστηριότητάς τους στο ενδοκοινοτικό εμπόριο καθώς και απαγόρευση προσαγωγής ή απομάκρυνσης από αυτούς τους χώρους οποιωνδήποτε ζώων, ζωικών προϊόντων, εξοπλισμού ή αντικειμένων, όταν διαπιστώνεται ότι οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού δεν ικανοποιούνται, μέχρι να υπάρξει συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις·

(στ) προβαίνει σε κατασχέσεις ζώων

(ζ) επιβάλλει τη σφαγή, θανάτωση και την καταστροφή ζώων

(η) επιβάλλει την απομόνωση, το διαχωρισμό ή τη σήμανση ζώων

(θ) επιβάλλει την απαγόρευση ή τον περιορισμό της μετακίνησης ζώων και ζωικών προϊόντων, πτωμάτων δερμάτων, κέρατων οστών, ωών, εντοσθίων ή και του περιεχομένου αυτών, ζωικών παραγώγων, υποπροϊόντων, τριχών, ερίου και οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου, καθώς και ανθρώπων προς και από επιχειρήσεις ή περιοχές, όπου με Διάταγμα του Υπουργού ή απόφαση του Διευθυντή με βάση τον περί της Υγείας των Ζώων Νόμο του 2001, έχει επιβληθεί η εφαρμογή έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση οποιασδήποτε γνωστοποιητέας ασθένειας·

(ι) επιβάλλει την εξέταση των ζώων και να αποστέλλει, αν κρίνει αναγκαίο, τα δείγματα στο Επίσημο Κτηνιατρικό Εργαστήριο, τηρουμένων των σχετικών με τη δειγματοληψία διατάξεων της κτηνιατρικής νομοθεσίας·

(ια) επιβάλλει κατακράτηση ζωικών προϊόντων για τον αναγκαίο χρόνο για τη λήψη τελικής απόφασης για την τύχη τους·

(ιβ) κατάσχει ζωικά προϊόντα ή οποιαδήποτε αλλά αντικείμενα·

(ιγ) επιβάλλει την καταστροφή ζωικών προϊόντων ή οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων

(ιδ) συνιστά προς το Διευθυντή τη διαγραφή εμπόρου ή επιχείρησης από τα μητρώα που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8, για τους λόγους που καθορίζονται στο άρθρο 10.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία ο επίσημος κτηνίατρος δεν επιτρέπει την εισαγωγή ή το εμπόριο ζώων ή προϊόντων, εκδίδει και παραδίδει στον επηρεαζόμενο εισαγωγέα ή έμπορο ή αντιπρόσωπο τους, ανάλογο έντυπο, που αναφέρεται στη συγκεκριμένη ενέργεια και στους λόγους που οδήγησαν σε αυτή.

(5) Για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει αυτού, ο Διευθυντής ή ο επίσημος κτηνίατρος μπορεί να επικαλείται και να χρησιμοποιεί τη συνδρομή της Αστυνομίας ή και άλλων Κρατικών Υπηρεσιών.

ΜΕΡΟΣ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Δικαίωμα ένστασης

32.—(1) Όποιος δεν ικανοποιείται από απόφαση ληφθείσα με βάση το εδάφιο (3), του άρθρου 31, μπορεί με την καταβολή του σχετικού τέλους, τηρουμένου του εδαφίου (5), να προσβάλει με ένστασή του προς το Διευθυντή την απόφαση αυτή, εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από την κοινοποίησή της σ' αυτόν:

Νοείται ότι για την καταμέτρηση της περιόδου των είκοσι τεσσάρων ωρών, μη εργάσιμες ημέρες που ακολουθούν την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης δε θα λαμβάνονται υπόψη:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περιπτώσεις κατάσχεσης ζώων δεν παρέχεται δικαίωμα ένστασης, όταν το κατασχεθέν είναι δυνατό να μεταδώσει μολυσματικές ή παρασιτικές ασθένειες στον άνθρωπο ή όταν εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των ζώων.

(2) Η ένσταση εξετάζεται το ταχύτερο δυνατό από τριμελή επιτροπή που απαρτίζεται από δύο επίσημους κτηνίατρους, εκτός από τον επίσημο κτηνίατρο που προέβη στην έκδοση της επίδικης απόφασης και από έναν ιδιώτη εγγεγραμμένο κτηνίατρο που υποδεικνύεται από τον υποβάλλοντα την ένσταση. Οι δυο επίσημοι κτηνίατροι που συμμετέχουν στην επιτροπή, κατά προτίμηση θα είναι ιεραρχικά ανώτεροι ή ισόβαθμοι του εκδώσαντος την επίδικη απόφαση επίσημου κτηνιάτρου. Όλα τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται για το σκοπό αυτό από το Διευθυντή, όπως προνοείται στην παράγραφο (στ) του άρθρου 30.

(3) Η Επιτροπή, κατά την εξέταση της ένστασης, μπορεί, αν κρίνει αναγκαίο, να προβεί σε οποιεσδήποτε εργαστηριακές ή κλινικές εξετάσεις, επιπρόσθετα από οποιεσδήποτε άλλες που μπορεί να έγιναν προηγουμένως.

(4) Η απόφαση της Επιτροπής λαμβάνεται με πλειοψηφία των μελών της, είναι τελική και υπόκειται σε άμεση εφαρμογή.

(5) Ο υποβάλλων την ένσταση οφείλει κατά την υποβολή της να καταβάλει στο λογιστήριο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών τα τέλη ένστασης που καθορίζονται από το Διευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 30. Σε περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει αποδοχή της ένστασης, τα καταβληθέντα τέλη επιστρέφονται.

(6) Δεν παρέχεται το δικαίωμα ένστασης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κατασχεθέντα ζώα ή ζωικά προϊόντα, είναι δυνατό να μεταδώσουν μολυσματικές ή παρασιτικές ασθένειες στον άνθρωπο ή εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία.

Αδικήματα και ποινές

33.—(1) Οποιοσδήποτε-

(α) Εν γνώσει του δίδει εσφαλμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες και σκόπιμα παρεμποδίζει οποιοδήποτε επίσημο κτηνίατρο ή κτηνιατρικό επιθεωρητή, στην άσκηση των εξουσιών που του παρέχονται από τον παρόντα Νόμο, ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(β) παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή που του επιβάλλεται από την Αρμόδια Αρχή με βάση τον παρόντα Νόμο και τα Διατάγματα που εκδίδονται βάσει αυτού,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις Δ.Κ.2.000, ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής ποινής. Σε περίπτωση δεύτερης ή μετέπειτα καταδίκης, οι ποινές μπορούν να διπλασιάζονται.

(2) Επιπλέον των διατάξεων του εδαφίου (1), το δικαστήριο δύναται να επιβάλλει την πληρωμή οποιωνδήποτε εξόδων για την καταστροφή ζωικών προϊόντων, τη σφαγή ζώων ή την αποθήκευση και μεταφορά τους, που διενεργήθηκε με δαπάνες της Αρμόδιας Αρχής και συνδέονται με την διάπραξη των αδικημάτων που καθορίζονται στο εδάφιο (1).

Διασφάλιση των ελέγχων

34.—(1) Με σκοπό να διασφαλιστεί ή προστασία της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας στην εσωτερική αγορά, τα μέτρα που λαμβάνονται από την Αρμόδια Αρχή, σχετικά με την εκδήλωση, στην επικράτεια της Δημοκρατίας, οποιασδήποτε ασθένειας, την κατάργηση των μέτρων αυτών και την εξάλειψη της ασθένειας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη συχνότητα και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής των ελέγχων, και έχουν επιπτώσεις στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, κοινοποιούνται αμέσως, από την Αρμόδια Αρχή, συνοδευόμενα με τις σχετικές αιτιολογίες, στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.

(2) Η Αρμόδια Αρχή συμμορφώνεται με κάθε απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την κατάργηση ή την τροποποίηση των μέτρων που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

Εμπειρογνώμονες

35.—(1) Στο μέτρο που είναι απαραίτητο, για την ενιαία εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών, εμπειρογνώμονες κτηνίατροι της Επιτροπής μπορούν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και των τρίτων χωρών και την Αρμόδια Αρχή, να πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους. Η Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητά από την Επιτροπή ενημέρωση σχετικά με το αποτέλεσμα των πραγματοποιηθέντων ελέγχων, σε άλλο κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα.

(2) Η Αρμόδια Αρχή, συνεργάζεται και παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή στους εμπειρογνώμονες κτηνίατρους της Επιτροπής για τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων και την εκπλήρωση της αποστολής τους. Αφού δε, ενημερωθεί από την Επιτροπή για το αποτέλεσμα των πραγματοποιηθέντων ελέγχων, η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία.

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

36.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς οι οποίοι μπορούν να καθορίζουν τις λεπτομέρειες άσκησης των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και υποχρεώσεων της Αρμόδιας Αρχής που αναφέρονται στο άρθρο 29 και αφορούν οποιοδήποτε θέμα υγείας των ζώων, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου και για οτιδήποτε πρέπει ή είναι δεκτικό καθορισμού στον παρόντα Νόμο.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο μπορούν να προβλέπουν ειδικότερα για-

(α) Τα τέλη ένστασης,

(β) την ανάθεση ειδικότερων αρμοδιοτήτων, εξουσιών, δραστηριοτήτων και καθηκόντων στην Αρμόδια Αρχή με σκοπό να επιτευχθεί η υλοποίηση των στόχων του παρόντος Νόμου.

Εξουσία έκδοσης Διαταγμάτων

37. Ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει Διατάγματα με τα οποία δύνανται να καθορίζονται οι ρυθμίσεις τεχνικού χαρακτήρα και οι λεπτομέρειες άσκησης των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και υποχρεώσεων της Αρμόδιας Αρχής που αναφέρονται στο άρθρο 29 και αφορούν οποιοδήποτε θέμα ενδοκοινοτικού εμπορίου και εισαγωγής από τρίτες χώρες ζώων και ζωικών προϊόντων και ειδικότερα για-

(α) Την οργάνωση και άσκηση των κτηνιατρικών ελέγχων στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ζώων και ζωικών προϊόντων·

(β) την οργάνωση και άσκηση των κτηνιατρικών ελέγχων στις εισαγωγές από τρίτες χώρες ζώων και ζωικών προϊόντων·

(γ) τους ελέγχους που ασκούνται στον τόπο προορισμού·

(δ) τους ειδικούς όρους εμπορίας και εισαγωγής κατ' εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας·

(ε) τους ειδικούς όρους εμπορίας που ισχύουν στο διαμετακομιστικό εμπόριο·

(στ) τις προϋποθέσεις τους όρους λειτουργίας και οργάνωσης των σταθμών απομόνωσης καθώς και τους όρους έγκρισής τους·

(ζ) τα προϊόντα και ζώα που με βάσει την κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία, εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(η) την έκδοση πιστοποιητικών και άλλων συνοδευτικών εγγράφων

(θ) το συντονισμό των ελέγχων ανάμεσα στην Επιτροπή, τη Δημοκρατία και τα άλλα κράτη μέλη, καθώς και για την υποχρέωση ενημέρωσης και συνεννόησης και τα μέτρα διασφάλισης που λαμβάνονται με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, της προστασίας της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας·

(ι) τις προϋποθέσεις, τους όρους λειτουργίας και οργάνωσης των Συνοριακών Σταθμών Ελέγχου καθώς και τους όρους έγκρισης τους, όπως καθορίζονται στην κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία.

Μεταβατικές διατάξεις

38. Οι υφιστάμενες εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις, επιχειρήσεις, οι έμποροι καθώς και οποιαδήποτε πρόσωπα ασκούν δραστηριότητες που ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο κατά την έναρξη της ισχύος του, οφείλουν να προβούν στις δέουσες ενέργειες, ώστε εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του Νόμου, να συμμορφωθούν πλήρως με τις πρόνοιές του.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

39. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.