Προσωρινή απαγόρευση εισαγωγής από κράτος μέλος

16.—(1) Όταν η Αρμόδια Αρχή κατ' επανάληψη διαπιστώσει κατά την άσκηση των κτηνιατρικών ελέγχων που διεξάγονται, ότι σε σχέση με αποστολές που προέρχονται από κράτος μέλος δεν τηρούνται πρόνοιες της κοινοτικής κτηνιατρικής νομοθεσίας, ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του εν λόγω κράτους μέλους.

(2) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή κρίνει ότι, μετά την ενημέρωση που γίνεται με βάση το εδάφιο (1), δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία, από το κράτος μέλος αποστολής ή ότι είναι ανεπαρκή, ενημερώνει περί αυτού την Επιτροπή, η οποία ζητά τη γνώμη ενός ή περισσότερων κτηνιατρικών εμπειρογνωμόνων, που διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες, και εάν κριθεί αναγκαίο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 35.

(3) Η Αρμόδια Αρχή δύναται, να απαγορεύσει προσωρινά την εισαγωγή στο έδαφος της Δημοκρατίας, ζώων και ζωικών προϊόντων που προέρχονται από το κράτος μέλος που προβλέπεται στο εδάφιο (1), κοινοποιώντας και ενημερώνοντας πάραυτα την Επιτροπή και σε συνεννόηση με αυτή.