Υποχρέωση συνεργασίας της Αρμόδιας Αρχής με κράτη μέλη

17. Εάν η αρμόδια υπηρεσία κράτους μέλους προορισμού ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή, ότι διαπιστώνει κατ' επανάληψη ότι σε αποστολές που προέρχονται από τη Δημοκρατία δεν τηρούνται οι διατάξεις της κοινοτικής κτηνιατρικής νομοθεσίας, η Αρμόδια Αρχή οφείλει να διερευνήσει το ζήτημα και να κοινοποιήσει στην αρμόδια υπηρεσία του εν λόγω κράτους μέλους, τις αποφάσεις και τα μέτρα που λαμβάνει επί τούτου, καθώς και την αιτιολόγησή τους. Εάν δε, κριθεί αναγκαίο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 35.