Εισαγωγές από τρίτες χώρες

18. Το παρόν μέρος εφαρμόζεται σε σχέση με ζώα και ζωικά προϊόντα που εισάγονται στο έδαφος της Δημοκρατίας-

(α) Από οποιαδήποτε τρίτη χώρα, ή

(β) από άλλο κράτος μέλος στην περίπτωση που τα ζώα ή ζωικά προϊόντα προέρχονται από τρίτη χώρα και το εν λόγω κράτος μέλος δεν άσκησε τους κτηνιατρικούς ελέγχους που προνοούνται στην κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία για τη θέση του εν λόγω ζώου ή προϊόντος σε καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.