Όροι εισαγωγής από τρίτες χώρες

19.—(1) Κανένα πρόσωπο δεν εισάγει στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα ζώα ή ζωικά προϊόντα-

(α) Είτε για να διατεθούν στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και στη Δημοκρατία, είτε για να επανεξαχθούν σε άλλο κράτος μέλος εκτός κι αν πληρούνται οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(β) είτε για επανεξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, σε τρίτη χώρα, εκτός εάν η διαμετακόμιση αυτή έχει προηγουμένως εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από το Διευθυντή,

χωρίς να-

(αα) προέρχονται από τρίτες χώρες ή τμήματα τρίτων χωρών και από τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις των τρίτων χωρών που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που συντάσσεται από την Επιτροπή, όπως καθορίζεται στο άρθρο 20,

(ββ) έχουν υποβληθεί στους κτηνιατρικούς ελέγχους που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και τα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(γγ) εισέλθουν μέσω Συνοριακού Σταθμού, σύμφωνα με το άρθρο 21.

(2) Εάν ζώο ή ζώα εισάγονται για σφαγή, ο εισαγωγέας διασφαλίζει ότι η σφαγή λαμβάνει χώρα πάραυτα, και εάν η σφαγή δε γίνει αμέσως, χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση, ο επίσημος κτηνίατρος δύναται με ειδοποίηση, η οποία επιδίδεται στον εισαγωγέα, να διατάξει τη σφαγή τους, με καθορισμένο σε αυτή τρόπο.