Κατάλογοι τρίτων χωρών από όπου είναι δυνατή η εισαγωγή

20.—(1) Ζώα ή ζωικά προϊόντα δύνανται, τηρουμένου του εδαφίου (2), να εισάγονται μόνο από τις τρίτες χώρες ή τα τμήματά τους που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που συντάσσεται από την Επιτροπή και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

(2) Ζώα ή ζωικά προϊόντα δύνανται, τηρουμένου του εδαφίου (1) να εισάγονται μόνο από τις εγκεκριμένες ή εγγεγραμμένες από τις αρχές των τρίτων χωρών, επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται σε ειδικό κατάλογο που συντάσσεται από την Επιτροπή, και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στις περιπτώσεις όπου τέτοιος κατάλογος τηρείται για τη σχετική με την επιχείρηση και το είδος της επιχείρησης δραστηριότητα.