Συνοριακοί Σταθμοί Ελέγχου

21.—(1) Κανένας δεν εισάγει ζώο ή ζωικό προϊόν ή παρτίδες ζώων ή ζωικών προϊόντων από τρίτες χώρες, τηρουμένου του άρθρου 20, εκτός κι αν αυτά παρουσιάζονται στους Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου, στους καθορισμένους χώρους στο λιμένα ή αερολιμένα, όπου το προϊόν φτάνει με σκοπό να διεξαχθούν όλοι οι νενομισμένοι έλεγχοι.

(2) Ο Διευθυντής με γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 30, καθορίζει τους Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου που λειτουργούν σε σημεία εισόδου ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο στη Δημοκρατία. Η λειτουργία και η οργάνωση των εν λόγω Συνοριακών Σταθμών Ελέγχου διέπεται από Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, ζώα ή ζωικά προϊόντα δύνανται κατά την άφιξή τους να τοποθετηθούν σε άλλο χώρο που καθορίζεται για σκοπούς διενέργειας των ελέγχων που προνοούνται στον παρόντα Νόμο και στα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού, σύμφωνα με απόφαση του Διευθυντή, η οποία γνωστοποιείται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο Διευθυντής ορίζει επίσημους κτηνίατρους, για να ασκούν καθήκοντα υπεύθυνου κτηνιάτρου στους Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου που λειτουργούν υπό την ευθύνη της Αρμόδιας Αρχής.

(4) Ο επίσημος κτηνίατρος, που ορίζεται να ασκεί καθήκοντα υπεύθυνου του Συνοριακού Σταθμού Ελέγχου, σύμφωνα με το εδάφιο (3), ενεργεί με δική του ευθύνη και κρίση και αναλαμβάνει την πραγματική ευθύνη των ελέγχων.

(5) Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εισόδου ζώου ή ζώικου προϊόντος ή παρτίδων ζώων ή ζωικών προϊόντων στη Δημοκρατία δύνανται να καθορίζονται με Διατάγματα.