Μητρώο επιχειρήσεων

8.—(1) Καμία επιχείρηση δε δύναται να αποστέλλει σε άλλο κράτος μέλος και να εισάγει και διαθέτει στην εγχώρια αγορά ζώα και ζωικά προϊόντα, εκτός κι εάν έχει εγγραφεί, τηρουμένου του άρθρου 9, ως επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, στο μητρώο που προβλέπεται στο εδάφιο (2).

(2) Η Αρμόδια Αρχή τηρεί μητρώο όλων των επιχειρήσεων που αποστέλλουν ζώα και ζωικά προϊόντα σε κράτη μέλη και γενικά όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, σύμφωνα με το εδάφιο (1):

Νοείται ότι οι εκμεταλλεύσεις και οι εγκαταστάσεις και τα κέντρα γενετικού υλικού, εγγράφονται, αντίστοιχα, σε ξεχωριστές μερίδες του μητρώου.

(3) Με την εγγραφή κάθε επιχείρησης στο μητρώο, η Αρμόδια Αρχή της χορηγεί αριθμό μητρώου και εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής.