Αίτηση για εγγραφή στα μητρώα

9.—(1) Για την εγγραφή στα μητρώα που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο γραπτή αίτηση, η οποία υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη ή υπεύθυνο της επιχείρησης ή τον έμπορο, αντίστοιχα, και απευθύνεται προς το Διευθυντή.

(2) Μόνο επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα με βάση τη λοιπή κτηνιατρική νομοθεσία, δύνανται να εγγραφούν στο μητρώο.

(3) Στην αίτηση πρέπει-

(α) Να παρέχονται πλήρη στοιχεία σχετικά με-

(i) το όνομα ή την επωνυμία του εμπόρου ή της επιχείρησης,

(ii) τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του νόμιμου εκπρόσωπου του εμπόρου ή της επιχείρησης,

(iii) την έδρα και διεύθυνση του εμπόρου ή της επιχείρησης,

(iν) τη συγκεκριμένη δραστηριότητα του εμπόρου ή της επιχείρησης, και ότι άλλο κρίνεται σκόπιμο για την πλήρη καταγραφή τους,

(β) να προσδιορίζονται τα υποστατικά, οι τεχνικές εγκαταστάσεις, οι αποθήκες και οι άλλοι χώροι που χρησιμοποιεί ο έμπορος ή η επιχείρηση, τα οποία πρέπει να πληρούν τις εξειδικευμένες διατάξεις της κτηνιατρικής νομοθεσίας, και

(γ) να συνοδεύεται από όλα τα σχετικά πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, στοιχεία και πληροφορίες, και ειδικά στην περίπτωση της επιχείρησης από θεωρημένο αντίγραφο της έγκρισης λειτουργίας της ή εγγραφής της που δίδεται ή εγκρίνεται βάσει της κτηνιατρικής νομοθεσίας:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να διατάξει επιθεωρήσεις των εν λόγω επιχειρήσεων με σκοπό να επιβεβαιωθεί ότι πληρούν τους όρους εγγραφής τους στο μητρώο, και ειδικά ότι πληρούν τις διατάξεις των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3Α) Η Αρμόδια Αρχή διενεργεί την εγγραφή της επιχείρησης στο μητρώο εντός περιόδου τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής αίτησης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή δεν απαντήσει στον αιτητή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών δεν θεωρείται ότι η επιχείρηση έχει καταχωριστεί στο μητρώο και δεν επιτρέπεται η εμπορία ζωικών προϊόντων από αυτή.

(4) Η εγγραφή στα μητρώα γίνεται εφόσον ο Διευθυντής ικανοποιηθεί, με βάση τα υποβαλλόμενα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, στοιχεία και πληροφορίες, ότι συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονται, στον παρόντα Νόμο.

(5) Έμπορος ή επιχείρηση διαγράφεται από το αντίστοιχο μητρώο, για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 10, από το Διευθυντή με σχετική γραπτή ειδοποίηση σε οποιοδήποτε χρόνο.