Διαγραφή από τα Μητρώα

10.—(1) Ο Διευθυντής, τηρουμένου του εδαφίου (2), διαγράφει οποιοδήποτε έμπορο ή επιχείρηση από το αντίστοιχο μητρώο, για οποιουσδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

(α) Αν έπαυσαν να πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής στο μητρώο που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο·

(β) αν η εγγραφή έχει εξασφαλισθεί με δόλο, ψευδή δήλωση ή απόκρυψη ουσιώδους γεγονότος που έγινε εν γνώσει του δικαιούχου·

(γ) αν ο εγγεγραμμένος στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 7 έμπορος ή ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος εγγεγραμμένης στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 8, επιχείρησης, χωρίς εύλογη αιτία παραλείπουν να συμμορφωθούν ή επιτρέπουν ή ανέχονται με οποιοδήποτε τρόπο παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης που επιβάλλεται με βάσει τον παρόντα Νόμο, τους Κανονισμούς και τα Διατάγματα που εκδίδονται βάσει αυτού.

(2) Ο Διευθυντής προειδοποιεί περί της προθέσεως διαγραφής με ειδοποίηση, η οποία αναφέρει τους λόγους της ενδεχόμενης διαγραφής και παρέχει το δικαίωμα στον έμπορο ή την επιχείρηση να εκθέσει τις απόψεις του, εντός δέκα ημερών από την ημέρα επίδοσης της εν λόγω ειδοποίησης. Ο Διευθυντής επανεξετάζει το ενδεχόμενο διαγραφής λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του εμπόρου ή της επιχείρησης.