Υποχρέωση τήρησης αρχείων

11.—(1) Κάθε έμπορος εγγεγραμμένος στο μητρώο υποχρεούται να τηρεί αρχείο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, όλων των παραδόσεων και παραλαβών ζώων και ζωικών προϊόντων, και στη περίπτωση που μία αποστολή μοιράζεται ή διασπάται ή προστίθεται ή αναμιγνύεται με άλλες, οφείλει να τηρεί στοιχεία και για τους διαφορετικούς τελικούς προορισμούς των ζώων και ζωικών προϊόντων. Τα στοιχεία αυτά θα φυλάσσονται για δώδεκα τουλάχιστο μήνες από την άφιξη της κάθε αποστολής.

(2) Κάθε επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί αρχείο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο να καταγράφεται κάθε κίνηση ζώων ή ζωικών προϊόντων από και προς αυτή. Τα στοιχεία αυτά θα φυλάσσονται για δώδεκα τουλάχιστο μήνες από την άφιξη της κάθε αποστολής.