Έλεγχος στον τόπο προορισμού

12.—(1) Ο επίσημος κτηνίατρος ελέγχει στον τόπο προορισμού, δειγματοληπτικά και χωρίς διακρίσεις, τα ζώα και ζωικά προϊόντα που εισάγονται στη Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος, ώστε να μπορεί να επιβεβαιώσει ότι όλοι οι όροι των σχετικών προνοιών του παρόντος Νόμου, τω δυνάμει αυτού εκδοθέντων Διαταγμάτων και της κτηνιατρικής νομοθεσίας τηρούνται.

(2) Ο επίσημος κτηνίατρος δύναται, οπουδήποτε και κατά οποιοδήποτε χρόνο, να διενεργεί κτηνιατρικούς ελέγχους, σε όλα τα ζώα και ζωικά προϊόντα που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος καθώς και σε όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, ειδικά δε, εάν έχει πληροφορίες ότι ενδεχομένως υπάρχει παραβίαση των προνοιών του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Διαταγμάτων.

(3) Οι εξουσίες του επίσημου κτηνίατρου, που προβλέπονται στο άρθρο 31, και οι κτηνιατρικοί έλεγχοι ασκούνται, δυνάμει του παρόντος άρθρου, από τη στιγμή εισόδου των ζώων και ζωικών προϊόντων στη Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος, μέχρι την άφιξη τους στον τελικό προορισμό τους.