Υποχρεώσει; σχετικές με την άφιξη παρτίδας

13.—(1) Κανένα πρόσωπο δεν παραλαμβάνει και δεν αποδέχεται ζώο ή αποστολές ζώων ή ζωικών προϊόντων εξαιρουμένων των καταχωρημένων, όπως προβλέπεται στον περί της Βελτίωσης των Ζώων Νόμο του 2001, ίππων, εκτός εάν ο εισαγωγέας ή ο αποστολέας έχουν ειδοποιήσει γραπτώς, την Αρμόδια Αρχή, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ώρες προηγουμένως, για τον αριθμό, το είδος, το κράτος μέλος προέλευσης, την υπολογισμένη ώρα άφιξης και τον τελικό προορισμό της παρτίδας.

(2) Ο παραλήπτης των αποστολών ζώων και ζωικών προϊόντων οφείλει να φυλάσσει όλα τα πιστοποιητικά, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, για δώδεκα μήνες από την ημερομηνία άφιξής τους.