Διόρθωση πιστοποιητικών

14.—(1) Στην περίπτωση που παρατηρούνται παραλείψεις στα έγγραφα και πιστοποιητικά που συνοδεύουν τα ζώα ή ζωικά προϊόντα, ο επίσημος κτηνίατρος δε διατάσσει την επιστροφή των ζώων ή ζωικών προϊόντων, χωρίς προηγουμένως να δώσει την ευκαιρία στον ιδιοκτήτη ή αποστολέα από κράτος μέλος ή τον εισαγωγέα ή το άτομο που φέρεται ως υπεύθυνο για αυτά να επανορθώσει, επιδίδοντάς του σχετική ειδοποίηση με την οποία του ζητά να προσκομίσει τα σωστά έγγραφα εντός περιόδου επτά ημερών και παράλληλα δύναται να περιορίσει τα ζώα ή προϊόντα, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται σε αυτή.

(2) Στην περίπτωση που το πρόσωπο που φέρεται ως υπεύθυνο, δε συμμορφωθεί με την υπό του εδαφίου (1) προβλεπόμενη ειδοποίηση, ο επίσημος κτηνίατρος, δύναται να διατάξει την κατάσχεση των ζώων και των ζωικών προϊόντων με τους όρους που αυτή προσδιορίζει.