Μητρώο εμπόρων

7.—(1) Κανένας έμπορος δε δύναται να αποστέλλει σε άλλο κράτος μέλος και να εισάγει και διαθέτει στην εγχώρια αγορά ζώα και ζωικά προϊόντα, εκτός κι εάν έχει εγγραφεί, τηρουμένου του άρθρου 9, ως έμπορος που δραστηριοποιείται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, στο μητρώο που προβλέπεται στο εδάφιο (2).

(2) Η Αρμόδια Αρχή τηρεί μητρώο όλων των εμπόρων που αποστέλλουν ζώα και ζωικά προϊόντα σε κράτη μέλη και γενικά όλων των εμπόρων που δραστηριοποιούνται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, σύμφωνα με το εδάφιο (1).

(3) Με την εγγραφή κάθε εμπόρου στο μητρώο, η Αρμόδια Αρχή του χορηγεί αριθμό μητρώου και εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής.