Μεταφορά

6.—(1) Κανένα πρόσωπο δε μεταφέρει ζώα ή ζωικά προϊόντα από τη Δημοκρατία προς άλλο κράτος μέλος ή από άλλο κράτος μέλος προς τη Δημοκρατία, εκτός εάν το ζώο ή τα ζωικά προϊόντα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα, που απαιτούνται από τον παρόντα Νόμο και από Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή αντίστοιχα ανάλογα πιστοποιητικά ή έγγραφα που συνάδουν με την σχετική κτηνιατρική νομοθεσία και την αντίστοιχη κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία.

(2) Κανένα πρόσωπο δεν παραδίδει ζώο ή ζωικό προϊόν σε διεύθυνση άλλη από αυτή που αναφέρεται στα σχετικά κτηνιατρικά πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα που συνοδεύουν απαραίτητα την αποστολή. Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με την εν λόγω υποχρέωση, ο επίσημος κτηνίατρος δύναται να επιδώσει ειδοποίηση στο πρόσωπο το οποίο φέρεται να είναι υπεύθυνο για τα ζώα ή ζωικά προϊόντα, διατάσσοντάς το να τα μεταφέρει με δικά του έξοδα στη διεύθυνση που προσδιορίζεται στα σχετικά έγγραφα της αποστολής.

(3) Σε περίπτωση που το εν λόγω πρόσωπο δε συμμορφώνεται με τους όρους της ειδοποίησης που επιδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (2), ο επίσημος κτηνίατρος δύναται να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την κατάσχεση των ζώων και ζωικών προϊόντων.