Εισαγωγή και διάθεση στην αγορά

5.—(1) Η εισαγωγή ζώων ή ζωικών προϊόντων στο έδαφος της Δημοκρατίας από κράτη μέλη, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού και την κτηνιατρική νομοθεσία που ρυθμίζει ειδικά το θέμα. Κάθε αποστολή που προέρχεται από κράτος μέλος πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά και να πληροί την κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία και τις τυχόν πρόσθετες εγγυήσεις που εγκρίνονται για τη Δημοκρατία, με απόφαση της Επιτροπής.

(2) Κανένα πρόσωπο δε δύναται να εισάγει από ένα κράτος μέλος και να διαθέτει στην εγχώρια αγορά ζώα ή ζωικά προϊόντα, εκτός κι αν συμμορφώνεται με τις κτηνιατρικές απαιτήσεις όπως καθορίζονται στο εδάφιο (1).

(3) Εάν ζώο ή αποστολές ζώων εισάγονται για σφαγή, ο εισαγωγέας οφείλει να προβαίνει σε όλες τις δέουσες ενέργειες, ώστε το ζώο ή τα ζώα να σφαγούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Εάν τα ζώα δεν σφαγούν αμέσως, ο επίσημος κτηνίατρος, δύναται με ειδοποίηση που επιδίδεται στον εισαγωγέα, να διατάξει τον εισαγωγέα να προχωρήσει στην άμεση σφαγή των ζώων.

(4) Στη περίπτωση που ο εισαγωγέας δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της ειδοποίησης που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (3), ο επίσημος κτηνίατρος δύναται να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την κατάσχεση των ζώων.