Αποστολή σε κράτη μέλη και διάθεση στην αγορά ζώων και ζωικών προϊόντων

4.—(1) Το παρόν Μέρος του Νόμου εφαρμόζεται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και στη διάθεση στην εγχώρια αγορά ζώων και ζωικών προϊόντων.

(2) Κανένας δε δύναται να αποστέλλει σε άλλο κράτος μέλος ή να διαθέτει στην εγχώρια αγορά οποιοδήποτε ζώο ή ζώα ή αποστολές ζώων ή ζωικών προϊόντων, εκτός εάν τηρούνται για κάθε ζώο ή ζωικό προϊόν ή αποστολή, ανάλογα, τα πιο κάτω:

(α) Συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού και ικανοποιούν τους υγειονομικούς όρους και τις κτηνιατρικές απαιτήσεις που καθορίζονται στην κτηνιατρική νομοθεσία και στην κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που δεν υπάρχει κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία, που να καλύπτει το συγκεκριμένο κτηνιατρικό θέμα, ο αποστολέας οφείλει να πληροί τις κτηνιατρικές απαιτήσεις αποστολής που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους προορισμού·

(β) συνοδεύονται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά όπως καθορίζεται στα Διατάγματα που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόμου και στην κτηνιατρική νομοθεσία·

(γ) πληρούνται οποιεσδήποτε τυχόν επιπρόσθετες απαιτήσεις του κράτους μέλους προορισμού, όσον αφορά την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία, που έχουν αναγνωρισθεί με ειδική απόφαση της Επιτροπής·

(δ) δεν προέρχονται από περιοχή, επιχείρηση, κέντρο συγκέντρωσης ή οποιοδήποτε άλλο χώρο στον οποίο έχουν επιβληθεί περιορισμοί ή άλλα μέτρα αυτοπροστασίας, βάσει της κτηνιατρικής νομοθεσίας, λόγω της υποψίας ύπαρξης ή της εκδήλωσης ζωικής ασθένειας.

(3) Εάν ο επίσημος κτηνίατρος, κατά τους ελέγχους που διενεργεί στον τόπο προέλευσης, διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, δύναται με ειδοποίηση η οποία επιδίδεται στον αποστολέα, αντιπρόσωπο του ή τον υπεύθυνο για την αποστολή, να απαγορεύσει την αποστολή τους προς κράτος μέλος και να απαιτήσει από το εν λόγω πρόσωπο, να μεταφέρει τα ζώα και ζωικά προϊόντα σε τέτοιο χώρο και να λάβει τέτοια μέτρα, όπως θα καθορίζεται στην ειδοποίηση.

(4) Στη περίπτωση που μετά από την επίδοση της ειδοποίησης ο αποστολέας δεν συμμορφώνεται με τους όρους αυτής, δύναται να κατασχέσει ή να προβεί στις δέουσες ενέργειες για τέτοια κατάσχεση.